Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1246 av 18. september 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av trepyrolysedestillat i Unionslista for aromastoff

Commission Regulation (EU) 2018/1246 of 18 September 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of pyroligneous distillate in the Union list of flavourings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I, del E, til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder inkludering av aromastoffet trepyrolysedestillat til unionslisten.

Rettsakten godkjenner bruk under visse betingelser av trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) i de to tradisjonelle alkoholholdige drikkene tuzemák og tuzemský. All trepyrolysedestillat som omsettes, skal merkes med FL nummeret, FL-nr. 21.001.

Rettsakten gir restriksjoner på renhetsgraden av stoffer som finnes i trepyrolysedestillat. Videre gir rettsakten forbud mot å bruke drikkene tuzemák og tuzemský, hvor det er tilsatt trepyrolysedestillat, til andre produkter. Alle trepyrolysedestillat skal merkes at produktet kun kan brukes for produksjon av tuzemák og tuzemský.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at det ikke har vesentlige økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Da Unionslista ble vedtatt med forordning (EF) nr. 872/2012 ble det knyttet overgangsordninger til flere stoff som falt innunder kategoriene B (aromapreparater), C (reaksjonsaromaer), D (aromaforløpere) og E (andre aromastoffer) til Unionslista. Overgangsordningene satte frist til 22. oktober 2015 med å sende inn nødvendig data for aromastoffer til KOM for vurdering av EFSA, og med en endelig overgangsordning for bruk fram til 22. april 2018.

Trepyrolysedestillat (også kalt rom-eter) tilhører gruppe E, andre aromastoffer. Stoffet er omfattet av overgangsordningen som utløp 22. april 2018.

EFSA har vurdert innsendte data og konkluderte med at det er knyttet helsebekymring til inntak av flere av komponentene i trepyrolysedestillat, både kreftfremkallende og genotoksiske. Stoffet møter derfor ikke kravet i aromaforskriften. På visse vilkår kan likevel stoffer av tradisjonelle og samfunnsmessige grunner inkluderes på Unionslista. Fram til nå har FL 21.001 vært tilsatt mange produkter, som bakervarer og godterier og alkoholholdige dikker. Tsjekkia og Slovakia søkte om å kunne bruke produktet FL 21.001 til de tradisjonelle alkoholholdige produktene tuzemák og tuzemský.

Rettsakten sier at navnet rom-eter, som har vært brukt som navn for trepyrolysedestillat inntil 22. april 2018, kan villede forbrukeren til å tro at det har sin opprinnelse fra rom-produksjon, hvilket ikke er tilfelle. Navnet som derfor skal brukes for det omtalte produktet er trepyrolysedestillat og FL 21.001.

For å opprettholde produksjonen av trepyrolysedestillat, FL 21.001 på Unionslista, måtte endringene bli vedtatt i EU da dato for overgangsordningen utløp. Rettsakten ble vedtatt på møtet 23. april 2018 i Den faste komiteen for planter, dyr, mat og fôr, seksjon ny mat og toksikologisk trygghet i matkjeden.

Rettsakten er gjeldene fra 23. april 2018 og gjelder til 19. september 20123. Begrensningen er satt ut i fra målsetningen om å fase ut bruken, men samtidig gi muligheter for å utvikle alternativer til trepyrolysedestillat.

Generelt mener Mattilsynet at stoffer som kan være kreftfremkallende og genotoksiske ikke skal være tillatt brukt i maten. Mattilsynet mener imidlertid at man kan akseptere bruk av trepyrolysedestillat til spesifikke tradisjonelle alkoholholdige drikke hvor det er lagt fram velbegrunnete søknader. Ved å begrense stoffet til alkoholholdige drikker, vil barn innta minimalt av stoffet. Det er fare for at trepyrolysedestillat imidlertid kan bli brukt «hjemme» for tilsetting i punchboller etc. Ved at det er påbudt å merke tuzemák og tuzemský produktene med at det ikke skal brukes i andre produkter, vil man minimaliserer faren for at barn skal kunne konsumere dette produktet.

Rettsakten har videre satt spesifikke krav til maks innhold av etyl acetat, etyl propiat, etyl butyrat, furaner, metanol og metanolderivater, benzopyrener, bens(a)antracen og eddiksyre i trepyrolysedestillat. Rettsakten, sier også trepyrolysedestillat skal merkes med FL nummeret eller med navnet trepyrolysedestillat. Ved å stille krav til renhet, vil man redusere faren for å få høye verdier av uønskede stoffer.

Mattilsynet har undersøkt eventuelt bruk av trepyrolysedestillat/rom-eter FL 21.001 i norsk produksjon. Det er i etterkant av avstemmingen kommet fram at en virksomhet i Norge har brukt trepyrolysedestillat i sin produksjon. De ser seg imidlertid om etter en annen aroma.

Etter en totalvurdering finner Mattilsynet at forslaget til regulering er akseptabelt, det vil si at det er restriksjoner knyttet til trepyrolysedestillat, Fl 21.001, som kun tillates i de tradisjonelle, alkoholdrikkene tuzemák og tuzemský. Videre er det knyttet renhetskrav til produksjon av trepyrolysedestillat og medlemsstatene kan bruke virkemidler som vil kunne informere om farer knyttet til inntak av stoffet.

Med de restriksjoner som er gitt i rettsakten, er den akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.09.2018
Anvendelsesdato i EU
23.04.2018
Opphører å gjelde
19.09.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.12.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2019
Anvendes fra i Norge
11.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1246
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro