Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.130 i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1916 av 3. november 2021 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til oppføring av 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimetyl-3oksopropoksy)-2-metylkvinolin-3-karboksylsyre på EU-listen over aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2021/1916 of 3 November 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid in the Union list of flavourings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2022)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har mottatt søknad om godkjenning av et nytt aromastoff: 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid (FL-nr. 16.130). Stoffet er en smaksmodifikator, og skal endre bitter smak i spesielle matkategorier. Stoffet er ikke påvist naturlig i planter eller i dyr.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert stoffet og har ikke kunne påvise helsefare knyttet til bruk av produktet i de mengder og til de produkter det er søkt om. I søknaden var det ikke oppgitt noen ønsket bruksmengde for flere næringsmiddelkategorier og heller ikke barnemat. Disse kategoriene er derfor ikke tatt med i rettsakten.

Stoffet kan også brukes til andre formål enn som aromastoff. Det er derfor tatt hensyn til dette i forordningen ved å begrense bruk av stoffet til spesielle matkategorier og med mengdebegrensning. Skal stoffet brukes til andre formål enn som et aromastoff, vil annen lovgivning gjelde.

Stoffet FL-nr. 16.130 har to varianter (engelsk benevnelse): 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid og 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2 methylquinoline-3-carboxylic acid hemisulfate monohydrate salt. Dette er første gang at et aromastoff har to «innganger» i Unionslista. Når det er begrensninger, vil det være summen av disse to variantene som det vil være maksimalt tillatt å kunne tilsette til de ulike produktene.

Det er støtte i EU for å inkludere aromastoffet FL-nr. 16.130: 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid i del A i vedlegg I til Unionslista.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har vurdert stoffet opp mot inntak i forhold til hva det er søkt om. EFSA har ikke knyttet helsefare til inntak av stoffet med de mengder som er angitt eller til de produkter det er søkt om.

Utkast til rettsakten har vært hørt. Det er kommet inn ett innspill, som ikke hadde noen kommentarer.

Mattilsynet mener derfor at FL-nr. 16.130: 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid kan oppføres i del A i vedlegg I til Unionslista.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.11.2021
Anvendelsesdato i EU
24.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1916
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro