Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1482 av 4. oktober 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til koffein og teobromin

Commission Regulation (EU) 2018/1482 of 4 October 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards caffeine and theobromine

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner fotnote 1 knyttet til aromastoffene koffein og teobromin i forordning (EF) nr. 1334/2008, vedlegg 1 del A (aromaforordningen). Fotnote 1 sier at EUs organ for mattrygghet (EFSA - "European Food Safety Authority") ikke er ferdig med å vurdere stoffet. Dette betyr at stoffet kan brukes under gitte betingelser inntil EFSA har gjort ferdig sine vurderinger og til nye bestemmelser er gitt. EFSA har nå gjennomført sin vurdering, og det er grunnlag for å fjerne fotnoten.

Vedlegg 1 til forordning (EF) nr. 1334/2008 omtales som Unionslisten. Da Unionslisten ble vedtatt var det flere aromastoffer som ikke var vurdert eller ferdig vurdert av EUs organ for mattrygghet (EFSA - "European Food Safety Authority"). Til disse aromastoffene ble det knyttet fotnoter. Fotnote 1 sier at EFSA skal fullføre vurderingen av aromastoffet.

Aromastoffene koffein og teobromin var ikke ferdigvurdert da de ble oppført på Unionslista, Del A. De har derfor en fotnote 1 knyttet til seg. Koffein og teobromin ble vurdert sammen med andre aromastoffer som tilhører samme aromastoff gruppe FGE 29 ("Flavour group evaluation") i 2015. EFSA mente at det var en del usikkerhet knyttet til disse to stoffene. Dette ble begrunnet med at inntaket av koffein og teobromin kommer fra mange ulike kilder, som kaffe, kakao og te og at inntaksberegninger var usikre. EFSA ønsket derfor å se nærmere på beregninger av inntaket av koffein og teobromin. EFSA la fram sin vurdering av koffein og teobromin som aromastoff i januar 2018. EFSAs konklusjon er at det ikke er knyttet helserisiko til inntak av koffein og teobromin med de inntaksberegninger som er gjort. Fotnoten knyttet til koffein og teobromin kan derfor fjernes.

Rettsakten opprettholder nivået for hva som er tillatt å bruke av koffein og teobromin til spesifikke matvarekategorier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
​Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2018
Anvendelsesdato i EU
25.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.03.2019
Anvendes fra i Norge
29.03.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1482
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro