Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1681 av 12. november 2020 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen

Commission Regulation (EU) 2020/1681 of 12 November 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of certain flavouring substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner stofffene FL-nr.: 07.130, 07.134, 07.225, 07.226 og 07.231 i FGE.210 fra Unionslisten, vedlegg I til fo. EF) 2008/1334.

EFSA har vurdert at stoffene kan være genotoksiske.

Det har inntil nå ikke vært knyttet restriksjoner til bruk av disse stoffene til noen matvarekategorier. Damasconer er en serie nære relaterte kjemiske komponenter fremstilt av essensielle oljer. Damasconer blir også kalt rose ketoner, da det er kjent for rose lukt. De skal være mye brukt i parfymefremstilling og i aromaer. Industrien har uttrykt bekymring for at de ikke kan bruke stoffene lengre.

Rettsakten har blitt umiddelbart implementert i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere. Det er ikke kjent at produktet brukes i Norge. NHO har vært bedt om å kommentere forslaget om å fjerne disse stoffene, uten at kommentarer til stoffene ble gitt. Mattilsynet mener derfor at det ikke har økonomiske konsekvenser for den norske næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
NHO er blitt bedt om å gi innspill til bruk av disse stoffene i Norge, og anslå hva dette vil bety for norsk industri hvis disse stoffene fases ut som aromastoffer. Det ble bedt om tilbakemelding innen 13. juni. Vi fikk ingen innspill fra NHO.

Mattilsynet syntes det er positivt at det er lagt fram forslag til ny forordning som faser ut disse fem stoffene som kan være genotoksiske aromastoffer.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2020
Anvendelsesdato i EU
03.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1681
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro