Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/799 av 17. mai 2019 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av aromastoffet furan-2(5H)-on fra Unionslisten

Commission Regulation (EU) 2019/799 of 17 May 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the removal from the Union list of the flavouring substance furan-2(5H)-one

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner aromastoffet furan-2(5H)-on fra Unionslista.

Aromastoffet har vært midlertidig godkjent. "Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet" (EFSA) har etterspurt data fra søker, da de ikke kunne ferdigstille sin vurdering. Nye data ble mottatt. EFSA la fram sin vurdering 11. desember 2018. Vurderingen konkluderte med at det er helsemessige betenkeligheter med inntak av stoffet. EFSA sier at furan-2(5H)-on kan gi økt DNA brudd og kan være genotoksisk.

Med bakgrunn i at furan-2(5H)-on kan være helsefarlig er det ønskelig å trekke stoffet raskt fra markedet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ikke kjent at produktet brukes i EU eller i Norge. Gjennomføring av rettsakten endrer ikke forhold for produksjon og omsetning av norsk mat. Mattilsynet mener derfor at det ikke har økonomiske konsekvenser for den norske næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 27. september 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2019
Anvendelsesdato i EU
21.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.08.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2019
Anvendes fra i Norge
01.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0799
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro