Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30. oktober 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 med hensyn til auksjonering av 50 millioner ikke-tildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven til fordel for innovasjonsfondet og oppføring av en auksjonsplattform som skal utpekes av Tyskland

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/7 of 30 October 2018 amending Regulation (EU) No 1031/2010 as regards the auctioning of 50 million unallocated allowances from the market stability reserve for the innovation fund and to list an auction platform to be appointed by Germany

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 2003/87/EF oprettes en fond, der skal yde finansiel støtte til innovation indenfor lavemissionsteknologier på Unionens område gennem tilvejebringelse af 400 mio. kvoter fra den samlede kvotemængde for perioden 2021 til 2030 som en del af EU's emissionshandelssystem ("innovationsfonden"). Desuden bør 50 mio. ikketildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven supplere eventuelle resterende indtægter fra de 300 mio. kvoter, der er til rådighed i perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Kommissionens afgørelse 2010/670/EU, og anvendes til innovationsfonden i god tid før 2021.

( 2) Med henblik på at sikre, at innovationsfonden er i stand til at yde støtte før 2021, er det nødvendigt at monetarisere de 50 mio. kvoter bestemt til innovationsfonden gennem auktioner i overensstemmelse med reglerne og bestemmelserne for auktioner på den fælles auktionsplatform som fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010.

(3) Med sigte på at nedbringe den administrative byrde for medlemsstaterne og at forbedre den generelle effektivitet bør de 50 mio. kvoter til innovationsfonden tilføjes den kvotemængde, der skal auktioneres på den fælles auktionsplatform i 2020 af de medlemsstater, der pr. 1. januar 2018 deltog i den fælles aktion i overensstemmelse med artikel 26 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010.

(4) De deltagende medlemsstater bør auktionere deres andel af de 50 mio. kvoter til innovationsfonden gennem deres kvoteudbydere. Med henblik på at modtage de respektive provenuer til innovationsfonden udpeger hver kvoteudbyder inden den 1. oktober 2019 en bankkonto til at modtage disse auktionsprovenuer. Kvoteudbyderne kan udpege deres eksisterende udpegede bankkonto til modtagelse af det auktionsprovenu, der tilkommer deres medlemsstat, en særskilt udpeget bankkonto, der udelukkende anvendes til innovationsfondens auktions provenu, eller en udpeget bankkonto tilhørende en anden medlemsstats kvoteudbyder, som auktionerer kvoter til innovationsfonden.

(5) De kvoteudbydere, der er udpeget til at gennemføre auktionen af de 50 mio. kvoter til innovationsfonden, bør sikre, at aukt ionsprovenuet til innovationsfonden udbetales til den af Kommissionen meddelte konto for fonden senest 15 dage efter udgangen af den måned, hvor dette auktionsprovenu er opnået.

(6) Eventuelle supplerende gebyrer hidrørende fra hensættelsen af disse auktionsprovenuer på kvoteudbyderens udpegede bankkonto og fra udbetalingen kan kvoteudbyderen trække fra auktionsprovenuet før udbetalingen. Før det første fradrag, og før sådanne gebyrer ændres, bør de respektive kvoteudbyderes medlemsstat meddele Kommissionen og alle andre medlemsstater beløbet og formålet med de supplerende gebyrer, som kvoteudbyderen har til hensigt at fratrække.

(7) I henhold til den nuværende artikel 61 i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal auktionsplatformen bekendtgøre detaljerede resultater for hver auktion, samtidig med at den giver auktionsvinderne meddelelse om de individuelle resultater. Detaljeringsgraden i de auktionsresultater, der skal offentliggøres, gør det imidlertid umuligt at offentliggøre disse resultater samtidig med meddelelsen til auktionsvinderne om de individuelle resultater. For at tilpasse denne bestemmelse til markedspraksis og forhindre markedsmisbrug kan auktionsplatformen offentliggøre den kvotemængde, der er auktioneret, og den resulterende auktionspris, før den bekendtgør de øvrige auktionsresultater, således at de førstnævnte resultater offentliggøres samtidig med, at platformen meddeler individuelle resultater af auktionen til auktionsvinderne. De resterende auktionsresultater bør bekendtgøres senest 15 minutter efter afslutningen af budperioden.

(8) I henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010 kan medlemsstater, der ikke deltager i den fællesaktion som omhandlet i forordningens artikel 26, stk. 1 og 2, udpege deres egne auktionsplatforme til auktionering af deres andel af den mængde kvoter, som er omfattet af kapitel II og III i direktiv 2003/87/EF. Udpegelsen af sådanne auktionsplatforme forudsætter, at de opføres på listen i bilag III i henhold til artikel 30, stk. 5, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1031/2010.

(9) I overensstemmelse med artikel 30, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1031/2010 har Tyskland, jf. stk. 1 og stk. 2 samt artikel 26, i samme forordning, givet Kommissionen meddelelse om sin beslutning om ikke at deltage i den fælles aktion, men at udpege sin egen auktionsplatform.

(10) Den 12. april 2018 meddelte Tyskland Kommissionen, at landet agter at udpege European Energy Exchange AG som auktionsplatform, jf. artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1031/2010, for periode på højst fem år fra forordningens ikrafttræden. Udpegelsesperioden, retsgrundlaget for udpegelsen og de gældende betingelser og forpligtelser for European Energy Exchange AG som auktionsplatform i Tyskland for denne periode bør opføres i bilag III for forordning (EU) nr. 1031/2010.

(11) Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor ændres.

(12) For at sikre at den auktionsplatform, der agtes udpeget af Tyskland, afholder forudsigelige og rettidige auktioner, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.10.2018
Anvendelsesdato i EU
05.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet