Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om avfallstransportering og endring av forordning (EU) nr. 1257/2013 og (EU) 2020/1056

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056

Siste nytt

Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 17.11.2021)

Den europæiske grønne pagt: Kommissionen vedtager nye forslag for at standse skovrydning, udvikle en bæredygtig affaldshåndtering og skabe en sund jordbund for mennesker, natur og klima

Kommissionen har i dag vedtaget tre nye initiativer, der bidrager til at virkeliggøre den europæiske grønne pagt. Kommissionen foreslår nye regler, der skal dæmme op for EU-drevet skovrydning, samt nye regler, der skal lette overførsel af affald inden for EU for at fremme den cirkulære økonomi og bremse eksporten af ulovligt affald og affaldsproblemer til tredjelande. Kommissionen fremlægger også en ny jordbundsstrategi, der skal sikre, at al europæisk jord genoprettes, er modstandsdygtig og beskyttes tilstrækkeligt inden 2050. Med dagens forslag fremlægger Kommissionen redskaberne til at gå over til en cirkulær økonomi, beskytte naturen og hæve miljøstandarderne i EU og resten af verden.

Ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, Frans Timmermans, udtaler: "For at lykkes i den globale kamp mod klima- og biodiversitetskriser må vi tage ansvaret for at handle både hjemme og i udlandet. Vores forordning om skovrydning imødekommer borgernes krav om at minimere EU's medvirken til skovrydning og fremme et bæredygtigt forbrug. Vores nye regler for overførsel af affald vil sætte skub i den cirkulære økonomi og sikre, at eksport af affald ikke skader miljøet eller menneskers sundhed andre steder. Og vores jordbundsstrategi vil gøre det muligt for jordbunden at blive sund, blive anvendt bæredygtigt og få den retlige beskyttelse, den har brug for." 

Kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius, udtaler: "For at kunne forvente mere ambitiøse klima- og miljøpolitikker fra vores partneres side må vi selv stoppe med at eksportere forurening og medvirke til skovrydning. De forordninger om skovrydning og overførsel af affald, vi fremlægger nu, er de mest ambitiøse lovgivningsmæssige forsøg nogensinde på at løse disse problemer på verdensplan. Med disse forslag tager vi vores ansvar og sætter handling bag hensigten om at mindske vores globale bidrag til forurening og tab af biodiversitet. Vi fremlægger også en banebrydende EU-strategi for jordbunden med en stærk politisk dagsorden, der skal give den det samme beskyttelsesniveau som for vand, havmiljø og luft."

Kommissionen foreslår en ny forordning, der skal dæmme op for EU-drevet skovrydning og skovforringelse. Alene fra 1990 til 2020 har verden mistet 420 mio. hektar skov — et område, der er større end Den Europæiske Union. De foreslåede nye regler skal give EU-borgerne garanti for, at de produkter, de køber, anvender og forbruger på EU-markedet, ikke bidrager til global skovrydning og skovforringelse, der navnlig er forårsaget af landbrugsudvidelse i forbindelse med soja, oksekød, palmeolie, træ, kakao og kaffe samt visse afledte produkter.

Forordningen fastsætter obligatoriske due diligence-regler for virksomheder, der ønsker at markedsføre disse varer i EU, med det formål at sikre, at kun skovrydningsfrie og lovlige produkter er tilladt på EU-markedet. Kommissionen vil anvende et benchmarkingsystem til at vurdere lande eller regioner og deres risiko for skovrydning og skovforringelse som følge af de råvarer, der er omfattet af forordningen.

Kommissionen vil intensivere dialogen med andre større forbrugerlande og engagere sig multilateralt i en fælles indsats. De nye regler skal fremme forbruget af "skovrydningsfrie" produkter og mindske EU's andel i den globale skovrydning og skovforringelse, og de forventes således at nedbringe drivhusgasemissionerne og mindske tabet af biodiversitet. Endelig vil bekæmpelse af skovrydning og skovforringelse have positive virkninger for lokalsamfundene, herunder de mest sårbare personer som f.eks. oprindelige folk, der er stærkt afhængige af skovøkosystemer.

Med den reviderede forordning om overførsel af affald indfrier Kommissionen sine løfter om den cirkulære økonomi og nulforurening ved at foreslå strengere regler for eksport af affald, et mere effektivt system for overførsel af affald som en ressource og en målrettet indsats mod ulovlig handel med affald. Eksport af affald til lande uden for OECD vil blive begrænset og kun tilladt, hvis tredjelande er villige til at modtage visse typer affald og er i stand til at håndtere det bæredygtigt. Overførsel af affald til OECD-lande vil blive overvåget og kan suspenderes, hvis det skaber alvorlige miljøproblemer i bestemmelseslandet. I henhold til forslaget bør alle EU-virksomheder, der eksporterer affald til lande uden for EU, sikre, at de anlæg, der modtager deres affald, underkastes en uafhængig revision, der viser, at de håndterer affaldet på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Inden for EU foreslår Kommissionen at forenkle de etablerede procedurer betydeligt ved at lette affaldets tilbagevenden til den cirkulære økonomi uden at sænke det nødvendige kontrolniveau. Dette skal bidrage til at mindske EU's afhængighed af primære råstoffer og støtte innovation og dekarbonisering af EU's industri med henblik på at opfylde EU's klimamål. De nye regler bringer også overførsel af affald ind i den digitale tidsalder ved at indføre elektronisk udveksling af dokumentation.

Forordningen om overførsel af affald styrker yderligere indsatsen mod ulovlig handel med affald, der er en af de alvorligste former for miljøkriminalitet. Ulovlige overførsler udgør potentielt op til 30 % af affaldsoverførslerne til en værdi af 9,5 mia. EUR om året. For at gøre håndhævelsesordningen mere effektiv vil der blive oprettet en EU-håndhævelsesgruppe for overførsel af affald. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) vil desuden blive bemyndiget til at støtte EU-medlemsstaternes grænseoverskridende efterforskning af ulovlig handel med affald, og der vil blive fastsat strengere regler om administrative sanktioner.

Endelig fremlægger Kommissionen i dag også en ny EU-strategi for jordbundsbeskyttelse. Det er et vigtigt mål for den europæiske grønne pagt og EU's biodiversitetsstrategi frem til 2030 med henblik på at håndtere klima- og biodiversitetskriser. En sund jordbund er afgørende for 95 % af de fødevarer, vi spiser. Den huser mere end 25 % af biodiversiteten i verden og er det største jordbaserede kulstofforråd, vi har. Men 70 % af jordbunden i EU er ikke i god stand. Strategien opstiller en ramme med konkrete tiltag til beskyttelse, genopretning og bæredygtig anvendelse af jordbunden og foreslår en række frivillige og juridisk bindende foranstaltninger. Strategien har til formål at øge kulstofindholdet i landbrugsjorden, bekæmpe ørkendannelse, genoprette nedbrudte arealer og jordbund og sikre, at alle jordens økosystemer er sunde inden 2050.

Strategien opfordrer til at sikre det samme beskyttelsesniveau for jordbunden som for vand, havmiljø og luft i EU. Det skal ske inden 2023 gennem et forslag til en ny lovgivning om jordbundsbeskyttelse efter en konsekvensanalyse og en bred høring af interessenter og medlemsstater. Strategien mobiliserer også det samfundsmæssige engagement og de finansielle ressourcer, der skal til, sikrer vidensdeling og fremmer en bæredygtig jordforvaltningspraksis og -overvågning til støtte for EU's ambition om en global indsats over for jordbunden.

Yderligere oplysninger 

Spørgsmål og svar om nye regler om skovrydningsfrie produkter

Faktablad om nye regler om skovrydningsfrie produkter

Forslag til en ny forordning, der skal dæmme op for EU-drevet skovrydning og skovforringelse.

Spørgsmål og svar om de reviderede regler for overførsel af affald

Faktablad om de reviderede regler for overførsel af affald

Forslag til en revideret forordning om overførsel af affald

Spørgsmål og svar om EU's jordbundsstrategi

Faktablad om jordbundsstrategien

EU's nye jordbundsstrategi