Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til johimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

(Draft) Commission Regulation amending Annex III to Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1925/2006 og under hensyntagen til de mulige skadelige virkninger for sundheden, der er forbundet med anvendelse af johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og præparater heraf i fødevarer, samt den fortsatte videnskabelige usikkerhed er dette stof blevet placeret under EU-overvågning og ved forordning (EU) 2015/403 opført i del C i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006.

(2) I henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1925/2006 skal der inden fire år efter den dato, hvor et stof er blevet anført i bilag III, del C, træffes en beslutning om generelt at tillade anvendelsen af et stof, der er anført i bilag III, del C, eller om at anføre det i bilag III, del A eller B, alt efter hvad der er relevant, under hensyntagen til udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") om den dokumentation, som ledere af fødevarevirksomheder eller andre berørte parter har forelagt til evaluering, jf. artikel 8, stk. 4.

(3) I henhold til artikel 5, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 307/2012 anser autoriteten kun dokumentation, der forelægges inden 18 måneder, efter at en afgørelse om optagelse af et stof i del C i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006 er trådt i kraft, for at være gyldig dokumentation med henblik på en afgørelse i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1925/2006.

(4) I betragtning af at ingen interesserede parter har forelagt videnskabelige data for autoriteten for at påvise sikkerheden af johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) inden for den tidsfrist, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 307/2012, bør johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og præparater heraf opføres i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006, hvilket betyder, at det vil være forbudt at anvende dem i fødevarer.

(5) Forordning (EF) nr. 1925/2006 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet