BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om prinsippene for beregning av boligtjenester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1949 av 10. november 2021 om prinsippene for beregning av boligtjenester med hensyn til forordning (EU) 2019/516 om harmonisering av brutto nasjonalinntekt (BNI) etter markedspriser (BNI-forordningen) og oppheving av kommisjonsvedtak 95/309/EF, Euratom og kommisjonsforordning (EF) nr. 1722/2005

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1949 of 10 November 2021 on the principles for estimating dwelling services for the purposes of Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation) and repealing Commission Decision 95/309/EC, Euratom and Commission Regulation (EC) No 1722/2005

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1949 spesifiserer prinsippene for estimering av boligtjenester i beregningen av bruttonasjonalinntekt (BNI), og opphever de gjeldende rettsaktene om samme tema.

BNI-forordningen (forordning (EU) 2019/516 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt (BNI) til markedspriser) er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk). I henhold til artikkel 5 nr. 3 i BNI-forordningen skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette spesifikke tiltak for å gjøre BNI-data mer sammenlignbare, pålitelige og uttømmende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
05.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet