BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling av moms

Tittel

Kommissionens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1948 av 10. november 2021 om behandlingen av tilbakebetaling av moms til ikke-avgiftspliktige personer og til avgiftspliktige personer for virksomheter som er fritatt for avgifter med hensyn til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/516 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser (BNI-forordningen), og om oppheving av kommisjonsvedtak 1999/622/EF, Euratom og kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 116/2005

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1948 of 10 November 2021 on the treatment of repayments of VAT to non-taxable persons and to taxable persons for their exempt activities for the purposes of Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation) and repealing Commission Decision 1999/622/EC, Euratom and Commission Regulation (EC, Euratom) No 116/2005

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Behandlingen af tilbagebetaling af moms er et af de forhold, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2147 om listen over forhold, der skal sikre pålideligheden, fuldstændigheden og sammenligneligheden af bruttonationalindkomsten i markedspriser (»BNI«), der skal behandles i hver kontrolcyklus.

(2) For at oplysningerne om BNI kan være pålidelige, fuldstændige og sammenlignelige, er det nødvendigt at præcisere definitionen af behandlingen af tilbagebetaling af moms til ikke-afgiftspligtige personer og til afgiftspligtige personer for virksomhed, som er fritaget for afgift.

(3) BNI-aggregater og deres bestanddele bør være sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne og bør være i overensstemmelse med de relevante definitioner og regnskabsregler i det europæiske national- og regionalregnskabssystem 2010 (»ENS 2010«).

(4) Kommissionens beslutning 1999/622/EF, Euratom og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 116/2005 bør derfor ophæves.

(5) Rådets direktiv 2006/112/EF anvender begreberne afgiftspligtig person, ikke-afgiftspligtig person og virksomhed, der er fritaget for afgift, som også bør anvendes i forbindelse med denne retsakt.

(6) Behandlingen af tilbagebetaling af moms til ikke-afgiftspligtige personer og til afgiftspligtige personer for virksomhed, som er fritaget for afgift, er ikke udtrykkeligt angivet i ENS 2010.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, jf. artikel 8 i forordning (EU) 2019/516 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet