BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling av moms

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1948 av 10. november 2021 om behandlingen av tilbakebetaling av merverdiavgift til ikke-avgiftspliktige personer og til avgiftspliktige personer for virksomhet som er fritatt for merverdiavgift, ved anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/516 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser (BNI-forordningen) og om oppheving av kommisjonsvedtak 1999/622/EF, Euratom og kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 116/2005

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1948 of 10 November 2021 on the treatment of repayments of VAT to non-taxable persons and to taxable persons for their exempt activities for the purposes of Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation) and repealing Commission Decision 1999/622/EC, Euratom and Commission Regulation (EC, Euratom) No 116/2005

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.6.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1948 spesifiserer behandlingen av tilbakebetaling av merverdiavgift til ikke-avgiftspliktige personer og til avgiftspliktige personer for virksomhet som er unntatt i henhold til forordning (EU) 2019/516 i beregningen av bruttonasjonalinntekt (BNI), og opphever de gjeldende rettsaktene om samme tema.

BNI-forordningen (forordning (EU) 2019/516 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt (BNI) til markedspriser) er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk). I henhold til artikkel 5 nr. 3 i BNI-forordningen skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette spesifikke tiltak for å gjøre BNI-data mer sammenlignbare, pålitelige og uttømmende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.03.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.06.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.06.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1948
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro