Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021

Tittel

Delegert kommisjonsfordning (EU) 2021/822 av 24. mars 2021 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1003/2013 og (EU) 2019/360 med hensyn til årlig tilsynsgebyr for transaksjonsregistre for 2021 fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/822 of 24 March 2021 amending Delegated Regulations (EU) No 1003/2013 and (EU) 2019/360 as regards the annual supervisory fees charged by the European Securities and Markets Authority to trade repositories for 2021

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regelverk til EMIR (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre).

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) skal kreve inn tilsynsgebyr fra transaksjonsregistre i følge artikkel 72 i EMIR. Det følger av artikkel 72 (3) at Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter for videre å fastsette blant annet nivået på gebyret.

Forordningen endrer kommisjonsforordning (EU) nr 1003/2013 og 2019/360 med hensyn til det årlige tilsynsgebyret for 2021 som kan ilegges av ESMA..

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonforordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen er basert på artikkel 72 i EMIR, som sier at ESMA skal kreve inn tilsynsgebyr fra transaksjonsregistre. Art. 72 i EMIR er tilpasset for EFTA-statenes vedkommende, og det følger av JCD nr. 206/2016 at det er EFTAs overvåkningsorgan som skal kreve inn gebyret for transaksjonsregistre i EØS/EFTA-statene. Tilpasningen innebærer også at beregningen av gebyret som EFTAs overvåkningsorgans skal kreve inn skal følge av delegert rettsakt vedtatt i tråd med art. 72 (3). Det vil derfor ikke være behov for tilpasning av denne rettsakten.

Status
Rettsakten trådte i kraft i EU 26. mai 2021. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
24.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2021
Anvendelsesdato i EU
26.05.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet