Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/822 av 24. mars 2021 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1003/2013 og (EU) 2019/360 med hensyn til de årlige tilsynsavgiftene som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre for 2021

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/822 of 24 March 2021 amending Delegated Regulations (EU) No 1003/2013 and (EU) 2019/360 as regards the annual supervisory fees charged by the European Securities and Markets Authority to trade repositories for 2021

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regelverk til EMIR og SFTR (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre) og (EU) nr. 2015/2365 av 25. november 2015 om verdipapirfinansieringstransaksjoner.

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) skal kreve inn tilsynsgebyr fra transaksjonsregistre i følge artikkel 72 i EMIR og artikkel 11 i SFTR. Det følger av EMIR artikkel 72 (3) og SFTR artikkel 11(2) at Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter for videre å fastsette blant annet nivået på gebyret.

Forordningen endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2013 og (EU) nr. 2019/360 med hensyn til det årlige tilsynsgebyret for 2021 som kan ilegges av ESMA..

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonforordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen er basert på artikkel 72 i EMIR og SFTR artikkel 11(2), som sier at ESMA skal kreve inn tilsynsgebyr fra transaksjonsregistre. Art. 72 i EMIR er tilpasset for EFTA-statenes vedkommende, og det følger av JCD nr. 206/2016 at det er EFTAs overvåkningsorgan som skal kreve inn gebyret for transaksjonsregistre i EØS/EFTA-statene. Tilpasningen innebærer også at beregningen av gebyret som EFTAs overvåkningsorgans skal kreve inn skal følge av delegert rettsakt vedtatt i tråd med art. 72 (3). Det vil derfor ikke være behov for tilpasning av denne rettsakten for så vidt gjelder endringen av kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2013.

Når det gjelder endringen av kommsisjonsforordning (EU) nr. 2019/360 bemerkes det at denne og hovedrettsakten (EU) nr. 2015/2365 pt ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten trådte i kraft i EU 26. mai 2021. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
24.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2021
Anvendelsesdato i EU
26.05.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (knyttet til besl. nr. 386/2021 og nr. 385/2021)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0822
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro