Dyrehelse- og kontrollforordningene: endringer til gjennomføringsbestemmelser om import fra tredjestater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1469 av 10. september 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 for å legge til et nytt standardsertifikat for animalske produkter med opprinnelse i Unionen som flyttes til en tredjestat eller et territorium og som flyttes tilbake til Unionen etter avlasting, lagring og gjenopplasting i vedrørende tredjestat eller territorium, om endring av gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 med hensyn til listen over tredjestater hvorfra det er tillatt å innføre animalske produkter til Unionen som har opprinnelse i Unionen og returnerer til Unionen fra en tredjestatet eller et territorium, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 med hensyn til listen over tredjestater eller regioner i disse hvorfra det er tillatt å innføre animalske produkter og visse varer til Unionen som har opprinnelse i Unionen og returnerer til Unionen fra en tredjestat eller regioner i disse

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1469 of 10 September 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards the addition of a new model certificate for products of animal origin that originate in the Union, are moved to a third country or territory and moved back to the Union after unloading, storage and reloading in that third country or territory, amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the list of third countries authorised for entry into the Union of products of animal origin originated in and returning to the Union from a third country or territory, and amending Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the list of third countries or regions thereof authorised for entry into the Union of products of animal origin and certain goods originated in and returning to the Union from a third country or region thereof

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2016/429 er der fastsat regler om dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder krav om officiel dyresundhedscertificering i forbindelse med flytninger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, herunder også krav ved indførsel til Unionen. Disse krav ved indførsel til Unionen af levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter er nærmere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692.

(2) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at sikre overholdelse af de regler, der er omhandlet i samme forordnings artikel 1, stk. 2, bl.a. reglerne om fødevaresikkerhed i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled, dyresundheds- og velfærdskrav og animalske biprodukter.

(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 indeholder standarddyresundhedscertifikater og officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af dyr, animalske produkter, sammensatte produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum.

(4) Gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 indeholder imidlertid ikke noget standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af animalske produkter med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium, og som derefter flyttes tilbage til Unionen fra det pågældende tredjeland eller territorium efter aflæsning, oplagring og genpålæsning. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte gennemførelsesforordning for at fastlægge en sådan type standardcertifikat og undgå unødige handelsforstyrrelser i sådanne tilfælde.

(5) I henhold til artikel 229 i forordning (EU) 2016/429 må sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført i overensstemmelse med artikel 230, stk. 1, i nævnte forordning.

(6) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 supplerer forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri. I henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) 2020/692 må sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af forordningen, kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført for den bestemte art af dyr, avlsmateriale og animalske produkter i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i nævnte delegerede forordning.

(7) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 er der fastlagt der lister over tredjelande, territorier eller zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen.

(8) Bilag XXII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder en liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af dyr, avlsmateriale eller animalske produkter til Unionen, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen efter at være blevet transporteret gennem et tredjeland eller territorium. Nævnte bilag bør ændres, så det indeholder de tredjelande eller territorier, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af animalske produkter med oprindelse i Unionen, som efter oplagring i de pågældende tredjelande eller territorier flyttes tilbage til Unionen, og fastsætte de særlige betingelser, der skal opfyldes i sådanne tilfælde.

(9) Ved forordning (EU) 2017/625 er det ligeledes fastsat, at sendinger af visse dyr og varer kun må indføres til Unionen fra et tredjeland eller en region heri, der er opført på en liste, som Kommissionen har udarbejdet til dette formål.

(10) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 supplerer forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum fra tredjelande eller regioner heri med henblik på at sikre, at de opfylder de relevante krav i henhold til de i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente (ligestillede) hermed.

(11) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 er der fastlagt lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre animalske produkter og visse varer til Unionen, som et supplement til de lister, der er opført i gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Med henblik på at tillade indførsel til Unionen af animalske produkter, der ikke er omfattet af adelegeret forordning (EU) 2020/692, bør gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 ændres, så den indeholder de tredjelande eller regioner, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af disse animalske produkter til Unionen, og visse varer med oprindelse i Unionen, som efter oplagring i de pågældende tredjelande eller regioner flyttes tilbage til Unionen, og som opfylder betingelserne i delegeret forordning (EU) 2019/625.

(12) Gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2021/404 og (EU) 2021/405 bør derfor ændres.

(13) Af hensyn til retssikkerheden bør nærværende forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.09.2021
Anvendelsesdato i EU
14.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.11.2021
Anvendes fra i Norge
30.11.2021