Dyrehelse- og kontrollforordningene: endringer til gjennomføringsbestemmelser om import fra tredjestater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1469 av 10. september 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 for å legge til et nytt standardsertifikat for animalske produkter med opprinnelse i Unionen som flyttes til en tredjestat eller et territorium og som flyttes tilbake til Unionen etter avlasting, lagring og gjenopplasting i vedrørende tredjestat eller territorium, om endring av gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 med hensyn til listen over tredjestater hvorfra det er tillatt å innføre animalske produkter til Unionen som har opprinnelse i Unionen og returnerer til Unionen fra en tredjestatet eller et territorium, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 med hensyn til listen over tredjestater eller regioner i disse hvorfra det er tillatt å innføre animalske produkter og visse varer til Unionen som har opprinnelse i Unionen og returnerer til Unionen fra en tredjestat eller regioner i disse

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1469 of 10 September 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards the addition of a new model certificate for products of animal origin that originate in the Union, are moved to a third country or territory and moved back to the Union after unloading, storage and reloading in that third country or territory, amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the list of third countries authorised for entry into the Union of products of animal origin originated in and returning to the Union from a third country or territory, and amending Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the list of third countries or regions thereof authorised for entry into the Union of products of animal origin and certain goods originated in and returning to the Union from a third country or region thereof

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, forordning (EU) 2021/1469, gjennomfører en nødvendig endring i rettsaktene som angår helsesertifikater for animalske produkter (næringsmidler - forordning (EU) 2020/2235), og rettsakene som berører tredjelandslistene som det er tillatt å importere animalske produkter fra (forordning (EU) 2021/404 og (EU) 2021/405).

Kommisjonen har sett behovet for å gi nærmere regler om sertifikater som skal benyttes ved transport fra EØS-området til en stat utenfor EØS-området og tilbake igjen. Dette medfører også et behov for å oppdatere tredjelandslistene for å tillate denne transporten frem og tilbake.

Denne endringsrettsakten endrer forordning (EU) 2020/2235, der det legges til et nytt helsesertifikat som skal brukes for forsendelser med opprinnelse i EU som sendes til stater utenfor EØS-området og som mellomlagres før de returneres til EØS-området igjen. Dette gjøres ved et nytt art. 30a og et nytt sertifikat i vedlegg III.

Denne rettsakten endrer også tredjelandslistene i vedlegg XXII til forordning (EU) 2021/404, der det presiseres at man kan mellomlagre animalske produkter i disse statene før de returneres til EØS-området. Her er det også presisert at forsendelsene kan sendes gjennom UK og tilhørende områder.

Siste endring som gjøres er til forordning (EU) 2021/405, der det legges inn en ny art. 26a som gir tillegget i listen i forordning (EU) 2021/404 vedlegg XXII tilsvarende anvendelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring av forskriftene som gjennomfører forordning (EU) 2020/2235, forordning (EU) 2021/404 og forordning (EU) 2021/405 i norsk rett.

Disse endringene vil kunne gjennomføres samtidig med gjennomføringen av nevnte forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Endringene som gjøres gir næringen en større mulighet til å transportere denne type produkter ut av og tilbake til EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten gir et nytt helsesertifikat som skal benyttes ved transporten av forsendelser med animalske produkter som sendes ut av EØS-området for mellomlagring i en stat utenfor EØS-området, før den returneres til EØS-området igjen. Dette gjøres til forordning (EU) 2020/2235. I denne sammenheng er det også nødvendig å oppdatere tredjelandslistene for å sikre at denne type transport er mulig. Denne endringen gjøres til forordning (EU) 2021/404 og (EU) 2021/405.

I forbindelse med denne justeringen er det særlig poengtert at transport gjennom UK og tilhørende områder er tillatt.

Endringen av reglene vil sikre en fleksibilitet i forbindelse med slik mellomlagring.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen i EU 10. september 2021, og kunngjort i EUR-Lex 13. september 2021. Rettsakten trådte i kraft i EU den 14. september 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.09.2021
Anvendelsesdato i EU
14.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022