Ekomdirektivet 2018: henstilling om form, innhold, tidsfrister og detaljeringsnivå i notifikasjoner

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2021/554 av 30. mars 2021 om form, innhold, tidsfrister og detaljeringsnivå i notifikasjoner etter prosedyrene i artikkel 32 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972 om fastsettelse av et europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon

Commission Recommendation (EU) 2021/554 of 30 March 2021 on the form, content, time limits and level of detail to be given in notifications under the procedures set in Article 32 of Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 31.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) I henhold til kodeksen skal de nationale tilsynsmyndigheder bidrage til udviklingen af det indre marked ved at samarbejde med hinanden, med Kommissionen og med Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1971 på en gennemsigtig måde for at sikre en ensartet anvendelse af kodeksen i alle medlemsstater.

(2) For at sikre at beslutninger, der træffes på nationalt plan, ikke påvirker det indre marked for elektronisk kommunikation eller målene i rammebestemmelserne negativt, skal de nationale tilsynsmyndigheder underrette Kommissionen, BEREC og de nationale tilsynsmyndigheder i andre medlemsstater om de udkast til foranstaltninger, der er omhandlet i kodeksens artikel 32, stk. 3. Denne anmeldelse udgør derfor et væsentligt formkrav. Manglende overholdelse af dette krav, herunder i tilfælde af udkast til afgørelser om præcisering eller ændring af tidligere anmeldte reguleringsmæssige forpligtelser, kan således føre til, at foranstaltningen annulleres i overensstemmelse med national ret.

(3) I kodeksens artikel 32 og 33 fastsættes visse procedurer og bindende frister for behandling af anmeldelser.

(4) For at sikre et effektivt samarbejde og høringsmekanismen og for at bidrage til retssikkerheden blev der ved Kommissionens henstilling 2003/561/EF fremsat henstillinger vedrørende de vigtigste proceduremæssige aspekter af de anmeldelser, der er indgivet i henhold til de relevante bestemmelser. Henstilling 2003/561/EF blev senere erstattet af Kommissionens henstilling 2008/850/EF med henblik på yderligere at forenkle og forbedre vejledningen om anmeldelsesprocessen. Med denne henstilling ajourføres den gældende vejledning, så den afspejler nyere praksis, og der tages højde for kodeksens bestemmelser.

(5) Kontakter forud for anmeldelse med henblik på at drøfte formelle og materielle spørgsmål vedrørende udkast til foranstaltninger, inden der indgives formel anmeldelse, har vist sig at være meget nyttige for både Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder, som ofte har anmodet herom. Under sådanne udvekslinger har de nationale tilsynsmyndigheder mulighed for at fremlægge deres udkast til foranstaltninger, og de har en åben drøftelse med Kommissionens tjenestegrene om de foreslåede nationale foranstaltninger. Derfor bør de nationale tilsynsmyndigheder tilskyndes til at anmode om kontakt forud for anmeldelsen så tidligt som muligt, før og/eller efter deres nationale høringer, navnlig for så vidt angår udkast til foranstaltninger vedrørende markedsundersøgelser.

(6) Der er planlagt kontakt mellem Kommissionens tjenestegrene og de anmeldende nationale tilsynsmyndigheder på forskellige stadier i anmeldelsesprocessen, herunder når Kommissionens tjenestegrene anmoder den nationale tilsynsmyndighed om yderligere oplysninger, eller omgående efter at Kommissionen vedtager bemærkninger eller breve om, at den intet har at bemærke, eller beslutninger om indledning af en tilbundsgående undersøgelsesfase.

(7) Kodeksen giver de nationale tilsynsmyndigheder mulighed for når som helst at trække et anmeldt udkast til foranstaltning tilbage. Hvis et anmeldt udkast til foranstaltning trækkes tilbage inden for den indledende periode på en måned, slettes den anmeldte foranstaltning altid fra registret i den sikre elektroniske grænseflade. Hvis det anmeldte udkast til foranstaltning imidlertid først trækkes tilbage, efter at Kommissionen har udstedt en afgørelse med krav om, at den nationale tilsynsmyndighed trækker det pågældende udkast til foranstaltning tilbage i henhold til kodeksens artikel 32, stk. 6, litra a), forbliver den oprindeligt anmeldte foranstaltning i den sikre elektroniske grænseflade af hensyn til gennemsigtigheden. I begge tilfælde offentliggøres der en meddelelse om tilbagetrækning i den offentligt tilgængelige del af den sikre elektroniske grænseflade.

(8) Med henblik på at give de nationale tilsynsmyndigheder yderligere vejledning om indholdet af udkast til foranstaltninger fastlægges der i denne henstilling visse minimumsoplysninger, der bør gives om indholdet af udkast til foranstaltninger, for at de kan vurderes korrekt. Dette bør også reducere mængden af oplysninger, som Kommissionen efterfølgende anmoder om i forbindelse med vurderingen af anmeldelsen.

(9) Der skal tages hensyn til behovet for på den ene side at sikre en effektiv vurdering og på den anden side at forenkle de administrative procedurer mest muligt. I denne henseende bør anmeldelsesordningen ikke medføre unødvendige administrative byrder for de berørte parter. For at bidrage til at forenkle Kommissionens, BEREC's og andre nationale tilsynsmyndigheders undersøgelse af et anmeldt udkast til foranstaltning og for at gøre processen hurtigere bør de nationale tilsynsmyndigheder anvende et sæt formularer til anmeldelser.

(10) For at øge åbenheden om et planlagt udkast til foranstaltning og for at lette informationsudvekslingen om sådanne foranstaltninger mellem nationale tilsynsmyndigheder, BEREC og Kommissionen bør både standardanmeldelsesformularen og den korte anmeldelsesformular indeholde en klar, sammenfattende beskrivelse af hovedelementerne i det planlagte udkast til foranstaltning. I skabelonen for disse formularer er det angivet, at de oplysninger, der kræves i skabelonens afsnit, bør angives, hvor det er relevant, hvilket betyder, at ikke alle oplysninger nødvendigvis er relevante i hvert enkelt tilfælde.

(11) Der bør anvendes en kort anmeldelsesformular for visse kategorier af udkast til foranstaltninger af tilbagevendende og/eller teknisk karakter for at mindske den administrative byrde for alle berørte parter. De nationale tilsynsmyndigheder ændrer ofte tekniske detaljer vedrørende de afhjælpende foranstaltninger, der tidligere blev pålagt, for at tage hensyn til ændringer i relevante økonomiske indikatorer eller faktorer (f.eks. ændringer i omkostningerne ved udstyr, arbejdskraft, inflationstakt eller pris for leje af ejendomme) eller for at ajourføre prognoser eller antagelser. Den korte anmeldelsesformular bør alene anvendes til meddelelse af ændringer eller ajourføringer af oplysninger, der ikke ændrer arten af eller det generelle anvendelsesområde for allerede eksisterende afhjælpende foranstaltninger. Vurderingen af sådanne typer udkast til foranstaltninger vil sandsynligvis være mindre kompleks; som det allerede er sket tidligere, kan den derfor færdiggøres af Kommissionen inden for en periode på mindre end en måned. Tilsvarende viser Kommissionens hidtidige praksis, at vurderingen af disse typer af udkast til foranstaltninger ofte ikke har givet anledning til bemærkninger fra Kommissionen til de nationale tilsynsmyndigheder i henhold til kodeksens artikel 32, stk. 3. Det præciseres derfor i henstillingen, i hvilke situationer en kort anmeldelsesformular kan anvendes.

(12) På den anden side bør væsentlige ændringer i arten eller omfanget af afhjælpende foranstaltninger, der har en mærkbar indvirkning på markedet, såsom ændringer af de metoder, der anvendes til beregning af omkostninger eller priser, fastlæggelse af gradvise prisændringer eller af prisniveauer (undtagen for prisændringer, der blot afspejler ændringer i relevante økonomiske indikatorer eller faktorer nævnt ovenfor), anmeldes ved hjælp af standardanmeldelsesformularen.

(13) Sættet af anmeldelsesformularer bør også, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om indholdet af anmeldelser vedrørende de nye bestemmelser, der indføres med kodeksen. Dette omfatter navnlig anmeldelser, der falder ind under anvendelsesområdet for kodeksens artikel 61 og 76 (forpligtelser til symmetrisk adgang og tilbud om saminvestering) og under anvendelsesområdet for kodeksens artikel 78-81 (frivillig funktionel adskillelse, tilsagn, virksomheder, der udelukkende opererer på engrosniveau, og migrering fra oprindelig infrastruktur).

(14) Mekanismen, der gør det muligt for Kommissionen at kræve, at de nationale tilsynsmyndigheder trækker planlagte foranstaltninger vedrørende markedsafgrænsning og udpegning af virksomheder med en stærk markedsposition tilbage, hvis sådanne foranstaltninger ville skabe en hindring for det indre marked eller være uforenelige med EU-retten, har bidraget væsentligt til at gøre reguleringsmetoderne blandt medlemsstaterne konsistente. Mekanismen har vist sig at være effektiv med hensyn til at præcisere, under hvilke omstændigheder forhåndsregulering bør anvendes.

(15) Erfaringerne med proceduren for det indre marked i henhold til artikel 7 og 7a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF har vist, at uoverensstemmelser i de nationale tilsynsmyndigheders anvendelse af afhjælpende foranstaltninger under til hinanden svarende markedsvilkår kan underminere det indre marked for elektronisk kommunikation.

(16) I tilfælde, hvor BEREC gør opmærksom på betænkeligheder, gives Kommissionen i kodeksen nye beføjelser til at kræve, at en national tilsynsmyndighed trækker udkast til foranstaltninger tilbage vedrørende i) udvidelse af forpligtelser ud over det første koncentrationspunkt eller fordelingspunkt for at imødegå store og ikke-forbigående økonomiske eller fysiske hindringer for replikering (kodeksens artikel 61, stk. 3) eller ii) den reguleringsmæssige behandling af nye net med meget høj kapacitet (kodeksens artikel 76).

(17) For at opfylde de generelle mål i kodeksens artikel 3, navnlig målene om at fjerne de resterende hindringer for det indre marked og fremme reguleringsmæssig forudsigelighed, er det afgørende, at anmeldelsesmekanismen i kodeksens artikel 32 overholdes fuldt ud.

(18) Med henblik på at øge gennemsigtigheden og effektiviteten af høringsmekanismen i artikel 32 bør Kommissionen, andre nationale tilsynsmyndigheder og BEREC let kunne kontrollere, om og hvordan den anmeldende nationale tilsynsmyndighed har taget hensyn til bemærkningerne til et anmeldt udkast til foranstaltning. Med henblik herpå bør en national tilsynsmyndighed, når den meddeler den vedtagne foranstaltning til Kommissionen, BEREC eller andre nationale tilsynsmyndigheder efter at have modtaget bemærkninger fra dem, præcisere, hvordan den har taget størst muligt hensyn til disse bemærkninger.

(19) De nationale tilsynsmyndigheders anmodninger om forlængelse af fristen for at anmelde en ny markedsanalyse i henhold til kodeksens artikel 67, stk. 5, skal indeholde tilstrækkelige og begrundede oplysninger, så Kommissionen kan vurdere, om den ønskede forlængelse skal indrømmes.

(20) BEREC afgav i henhold til kodeksens artikel 34 udtalelse om denne henstilling den 12. februar 2021 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet