Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1132 av 13. august 2018 om tillatelse til å endre betegnelsen på og de særlige kravene til merking av det nye næringsmiddelet syntetisk zeaxantin i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning(EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1132 of 13 August 2018 authorising the changing of the designation and of the specific labelling requirements of the novel food synthetic zeaxanthin as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer den lovbestemte betegnelsen for syntetisk zeaxanthin i unionslisten over ny mat.

Zeaxanthin ble første gang godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd 24. januar 2013, og inkludert i unionslisten ved forordning (EU) 2017/2470. Maksimum dose er 2 mg per dag, og betegnelsen er «syntetisk zeaxanthin».

Merkekravet endres med rettsakten slik at ordet «syntetisk» fjernes fra den lovbestemte betegnelsen. Bakgrunnen for endringen er at det er godkjent en rekke syntetiske forbindelser som ny mat, hvor «syntetisk» ikke er inkludert i den lovbestemte betegnelsen - og endringen vil dermed sikre en ensartet praksis. Det gis en overgangsordning for produkter som allerede er i markedet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.08.2018
Anvendelsesdato i EU
03.09.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.12.2018
Anvendes fra i Norge
10.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1132
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro