Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1741 av 23. september 2019 om fastsettelse av format og hyppighet for data som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse med rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 om opprettelse av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 91/689/EF og 96/61/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1741 of 23 September 2019 establishing the type, format and frequency of data to be made available by the Member States for the purposes of reporting under Regulation (EC) No 166/2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register, and amending Council Directives 91/689/EC and 96/61/EC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.4.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2021)

Sammendrag av innhold
I samsvar med Artikkel 7 i forordning (EF) nr. 166/2006 rapporteres forurensende utslipp og overføringer av avfall for større industrielle anlegg. Registeret kalles E-PRTR, European Pollutant Release and Transfer Register. Data overføres til EU og offentliggjøres gjennom en egen nettside for å sikre offentligheten tilgang til informasjon og legge til rette for deltagelse i politiske bestemmelser om forurensning og miljø. For å styrke sammenhengen med rapportering etter industriutslippsdirektivet (IED), 2010/75/EU, ble reguleringen endret for å gi EU-kommisjonen mulighet til å etablere et nytt rapporteringsformat.

Kommisjonens beslutning (EU) 2019/1741 gir nye frister og beskriver nytt format for rapportering av forurensende utslipp fra den aktuelle industrien. Rapportering skal nå skje innen nye frister: administrative data (anleggsinformasjon etc.) skal rapporteres innen utgangen av september påfølgende år, mens tematiske data (utslippsdata, avfall etc.) skal rapporteres innen utgangen av oktober påfølgende år (for rapporteringen 2020 er det siste punktet utsatt til 30. november).

Merknader

Rettslige konsekvenser
I Norge har virksomheter som er omfattet av E-PRTR allerede plikt til rapportering til forurensningsmyndighetene. Denne plikten er nedfelt i tillatelser gitt etter forurensningsloven § 11 jf § 16. Det nye rapporteringsformatet innebærer behov for justeringer i "Forurensning", Miljødirektoratet og Fylkesmennenes felles database, som blant annet gir oversikt over anlegg, tillatelser og årlig rapportering av utslipp og levering av avfall. Det må i tillegg til justeringer i databasen legges til rette for nye uttrekk av data fra databasen, som tilfredsstiller endringene i rapporteringsformat til EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke innebære vesentlig endrede rapporteringsforpliktelser for berørt næringsliv. Den vil heller ikke innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for forurensningsmyndighetene. Det er imidlertid behov for å sikre datakvaliteten, og fortsette samkjøring og koordinering av rapporter fra virksomheter som omfattes av forordningen, siden både Fylkesmannen og Miljødirektoratet behandler både administrative data og rapportering av tematiske data.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (13.11 med svarfrist 21.11.19).

Vurdering
Etableringen av E-PRTR er tidligere vurdert å være i samsvar med norsk politikk som en oppfølging av PRTR-protokollen under Århuskonvensjonen som Norge har undertegnet. Endringene som nå skal gjennomføres er først og fremst tekniske og relatert til rapporteringsformat og endrede frister for norske myndigheters rapportering til EU.

Endringene vurderes som relevante for å strukturere rapportering av data i tråd med industriutslippsdirektivet og omfanget er akseptabelt. Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre endrede rapporteringsforpliktelser for næringslivet, men medfører behov for justeringer i myndighetenes database for registrering og rapportering av forurensende virksomhet.

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2019/1741 ble vedtatt 23. september 2019 og la føringer for hvilket format data til det europeiske utslippsregisteret skal rapporteres på, samt hyppighet og frister for denne rapporteringen. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.09.2019
Anvendelsesdato i EU
10.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1741
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro