Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1642 av 5. november 2020 om spesifisering av de tekniske aspektene ved datasettet for ad hoc-emnet «jobbferdigheter» for 2022 og de åtteårlige variablene for «pensjon og arbeidsmarkedsdeltakelse» på området arbeidskraft i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1642 of 5 November 2020 specifying the technical items of the data set for the 2022 ad hoc subject ‘job skills’ and the eight-yearly variables on ‘pension and labour market participation’ in the labour force domain in accordance with Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer den europeiske arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). AKU består av ett sett kjernevariabler, som samles inn kvartalsvis, årlig og to-årlig, samt et system bestående av seks ordinære moduler som gjentas med faste mellomrom og to ad-hoc moduler som kombineres over en åtteårsperiode. Denne forordningen fastslår tekniske forhold ved variablene for ett av ad-hoc temaene – «jobbferdigheter» som skal samles inn i 2022. Forordningen fastslår også variable for temaet «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» som skal samles inn hvert åttende år fra og med 2023.

Formålet med modulen for jobbferdigheter er å gi grunnlagsdata for å kartlegge yrker med risiko for å bli automatisert som følge av teknologiske fremskritt og komplementere ISCO-informasjon[1] om yrker etter type oppgaveprofil og ulike oppgaver forbundet med ulike yrker. Variablene for temaet «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» har tatt utgangspunkt i tilsvarende moduler samlet inn i 2006 og 2012. Fokus er å beskrive status ved førstegangs mottak av pensjon og arbeidsmarkedssituasjon på det tidspunktet.

Variable og detaljerte spesifikasjoner for disse to temaene er gjengitt i vedlegget til forordningen.

[1] International Standard Classification of Occupations (ISCO)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen/europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2020
Anvendelsesdato i EU
26.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1642
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro