Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1013 av 20. juli 2020 om spesifisering av de tekniske aspektene ved datasettet, om fastsettelse av de tekniske formatene for oversending av opplysninger og om spesifisering av de detaljerte ordningene for og innholdet i kvalitetsrapportene om organiseringen av en utvalgsundersøkelse på området bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for referanseåret 2021 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1013 of 20 July 2020 specifying the technical items of the data set, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the use of information and communication technologies domain for reference year 2021 pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen dekker statistikker innenfor syv hovedområder, inkludert området bruk av IKT husholdningen som beskrives nærmere i denne forordningen. Denne implementerende forordningen spesifiserer tekniske detaljer ved undersøkelsen, variable og deres definisjoner, rapporteringsformat og innholdet i kvalitetsrapportene for undersøkelsen.

Forordningen definerer populasjonen, observasjonsenheter og kriterier for respondenter i samsvar med rammeforordningen. I tillegg settes referanseperiode og datainnsamlingsperiode for referanseåret 2021. I likhet med andre undersøkelser omfattet av rammeforordningen IESS, bestemmes også en del felles metodeprinsipper for editering og imputering av observasjoner samt innholdet i og rapportering av kvalitetsrapporter for undersøkelsen i gjennomføringsregelverket.

Forordningens vedlegg fastslår tekniske forhold ved variable, datasett og rapportering for statistikkområdet IKT-bruk og e-handel for referanseåret 2021.

Enkelte av variablene skal rapporteres etter bestemte inndelinger av NUTS - en regional inndeling for EU-medlemsland som ikke omfatter EFTA-landene. Etter avtale med EU, benytter EFTA-landene en kodeliste for statistiske regioner, som opererer etter samme prinsipper som NUTS.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved SSB har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/1700.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.07.2020
Anvendelsesdato i EU
11.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro