Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/29 av 28. oktober 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved spesifisering av antallet av og titlene på variablene på området inntekter og levekår med hensyn til arbeidsmarked og boliger, overføring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, boligproblemer og ad hoc-emnet for 2023 om husholdningers energieffektivitet

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/29 of 28 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables in the income and living conditions domain on Labour market and housing, Intergenerational transmission of advantages and disadvantages, Housing difficulties, and the 2023 ad hoc subject on Households energy efficiency

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2022)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 om å etablere et felles rammeverk for europeisk statistikk om personer og husholdninger, basert på individdata samlet inn fra utvalgsundersøkelser er antatt EØS-relevant og i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI.

Artikkel 6 (1) i forordning (EU) 2019/1700 etablerer felles regler for å produsere europeisk statistikk for personer og husholdninger, basert på data på individnivå samlet inn fra utvalg. Artikkelen gir EU-kommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som spesifiserer antallet og titlene på variablene i de forskjellige datasettene. I henhold til artikkel 6 (2) i forordningen skal antall variabler i den delegerte rettsakten ikke overstige antall variabler som var fastsatt på hvert område av Kommisjonen (Eurostat) da forordning (EU) 2019/1700 trådte i kraft med mer enn 5 prosent.

Den delegerte forordningen (EU) 2022/29 spesifiserer antallet og titlene på variablene i disse datasettene for inntekt og levekår som skal samles inn i 2023:

(a) treårige variabler for arbeidsmarked og bolig

(b) seksårige variabler for generasjonsoverføring av fordeler og ulemper, og boligvansker

(c) ad hoc-emnet i 2023 om husholdningers energieffektivitet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.10.2021
Anvendelsesdato i EU
01.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0029
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro