Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variablene i undersøkelsen om voksnes læring i 2022

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/859 av 4. februar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antall og navn på variablene for datasettet utdanningsområdet

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1700 of 4 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the data set in the education and training domain

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.8.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2021/859 spesifiserer antall og navn på variablene i undersøkelsen om voksnes læring, adult education survey (AES), i 2022. Forordningen skal også sikre at antall AES-variabler i 2022 ikke overstiger antall variabler i forrige undersøkelse med mer enn fem prosent.

Variabelnavn og identifikatorer for hvert temaområde er listet opp i vedlegget til forordningen. AES-undersøkelsen inkluderer variabler på områder som høyeste fullførte utdanningsnivå, yrkesdeltakelse, yrkeserfaring og deltakelse i ulike former for utdanning og opplæring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har vært med i arbeidet av utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen; europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 om europeisk sosialstatistikk fra utvalgsundersøkelser, og vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2021
Anvendelsesdato i EU
20.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet