Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1432 av 14. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 med hensyn til spesifisering av antallet og titlene på variable for statistikk over husholdningenes bruk av IKT og kommunikasjonsteknologi for referanseåret 2021

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1432 of 14 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the use of information and communication technologies statistics domain for reference year 2021

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 26.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen dekker statistikker innenfor syv hovedområder, inkludert området husholdningers bruk av IKT og kommunikasjonsteknologi som beskrives nærmere i denne forordningen. Denne forordningen spesifiserer antall og titler på variable for statistikkområdet i referanseåret 2021.

Antallet variable overstiger ikke, med mer enn 5 prosent, variablene som samles inn på det tidspunkt rammeforordningen trådde i kraft, som er en av forutsetningene for at kommisjonen skal kunne vedta delegerte forordninger under rammeforordningen 2019/1700.

Variable for referanseåret er spesifisert i forordningens vedlegg i henhold til overordnede og mer detaljerte tema og forordningen angir også hvilke variable som er obligatoriske og frivillige. Blant de detaljerte tema beskriver variablene tilgang til og bruk av IKT, internettbruk, interaksjon med offentlige myndigheter, bruk av e-handelstjenester, barrierer til og utfordringer med bruk av IKT og e-handelstjenester, digitale ferdigheter, og sikkerhet, personvern og tillit.

Enkelte av variablene skal rapporteres etter bestemte inndelinger av NUTS - en regional inndeling for EU-medlemsland som ikke omfatter EFTA-landene. Etter avtale med EU, benytter EFTA-landene en kodeliste for statistiske regioner, som opererer etter samme prinsipper som NUTS.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet av utformingen av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/1700.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.07.2020
Anvendelsesdato i EU
01.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet