EUs miljømerke: forlengelse av gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/1229 av 11. juli 2022 om endring av beslutning 2014/312/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, (EU) 2016/1332 og (EU) 2017/176 med hensyn til gyldighetsperioden til miljøkriteriene og tilknyttede vurderings- og verifikasjonskrav

Commission Decision (EU) 2022/1229 of 11 July 2022 amending Decisions 2014/312/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, (EU) 2016/1332 and (EU) 2017/176 as regards the period of validity of the EU Ecolabel criteria and of the related assessment and verification requirements

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke. Der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(2) Kommissionen har ved afgørelse 2014/312/EU fastsat EU-miljømærkekriterier for produktgruppen "indendørs og udendørs malinger og lakker". Gyldigheden af disse kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation udløber den 31. december 2022.

(3) Kommissionen har ved afgørelse 2014/391/EU fastsat EU-miljømærkekriterier for produktgruppen "madrasser". Gyldigheden af disse kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation udløber den 28. juli 2022.

(4) Kommissionen har ved afgørelse 2014/763/EU fastsat EU-miljømærkekriterier for produktgruppen "absorberende hygiejneprodukter". Gyldigheden af disse kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation udløber den 31. december 2022.

(5) Kommissionen har ved afgørelse (EU) 2016/1332 fastsat EU-miljømærkekriterier for produktgruppen "møbler". Gyldigheden af disse kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation udløber den 28. juli 2022.

(6) Kommissionen har ved afgørelse (EU) 2017/176 fastsat EU-miljømærkekriterier for produktgruppen "gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus". Gyldigheden af disse kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation udløber den 26. januar 2023.

(7) I overensstemmelse med konklusionerne af kvalitetskontrollen af EU-miljømærket af 30. juni 2017 har Kommissionen sammen med EU's Miljømærkenævn vurderet og bekræftet, at ovennævnte produktgrupper er relevante for EU's miljømærkeordning.

(8) I overensstemmelse med konklusionerne af kvalitetskontrollen af EU-miljømærket af 30. juni 2017 gennemfører Kommissionen desuden sammen med EU's Miljømærkenævn løsninger med henblik på at forbedre synergierne mellem produktgrupperne og øge udbredelsen af EU-miljømærket, herunder bundtning af nært sammenhængende produktgrupper, hvis det er relevant, og sikre, at der i revisionsprocessen tages behørigt hensyn til sammenhængen mellem relevante EU-politikker og -lovgivning samt videnskabelig dokumentation.

(9) For yderligere at lette omstillingen til en mere cirkulær økonomi er Kommissionen i færd med at teste indarbejdelsen af metoden vedrørende produkters miljøaftryk (PEF) i revisionen af EU-miljømærkekriterierne for absorberende hygiejneprodukter og indendørs og udendørs malinger og lakker i overensstemmelse med "En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi — For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa" . Gyldigheden af EU-miljømærkekriterierne, der er fastsat i afgørelse 2014/312/EU og 2014/763/EU, bør derfor forlænges, således at Kommissionen kan revidere kriterierne for indendørs og udendørs malinger og lakker, når industrien har afsluttet revisionen af reglerne for en produktkategoris miljøaftryk for dekorative malinger og lakker , og afslutte den igangværende revision af kriterierne for absorberende hygiejneprodukter, som tager længere tid end forudset, ved at indarbejde resultaterne af PEF-undersøgelserne deri.

(10) Af samme årsag bør EU-miljømærkekriterierne for madrasser, møbler og gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus revideres i overensstemmelse med "En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi — For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa" samt relaterede kommende lovgivningsinitiativer. Gyldigheden af EU-miljømærkekriterierne, der er fastsat i afgørelse 2014/391/EU, (EU) 2016/1332 og (EU) 2017/176, bør derfor forlænges frem til den samme dato, således at Kommissionen samlet kan revidere kriterierne for disse tre produktgrupper i overensstemmelse med kommende lovgivningsinitiativer og bundte dem, hvis det vurderes muligt.

(11) Med henblik på at give tilstrækkelig tid til at afslutte revisionen af alle produktgrupper og sikre kontinuitet på markedet for licensindehaverne bør gyldighedsperioden for de gældende kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation forlænges indtil den 31. december 2025 for så vidt angår indendørs og udendørs malinger og lakker, indtil den 31. december 2026 for så vidt angår madrasser, indtil den 31. december 2023 for så vidt angår absorberende hygiejneprodukter og indtil den 31. december 2026 for så vidt angår møbler samt gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus.

(12) Afgørelse 2014/312/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, (EU) 2016/1332 og (EU) 2017/176 bør derfor ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.07.2022
Anvendelsesdato i EU
07.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet