EUs miljømerke: forlengelse av gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav

Tittel

Kommisjonsavgjerd (EU) 2022/1229 av 11. juli 2022 om endring av avgjerd 2014/312/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, (EU) 2016/1332 og (EU) 2017/176 med omsyn til gyldigheitstida for EU-miljømerkekriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll

Commission Decision (EU) 2022/1229 of 11 July 2022 amending Decisions 2014/312/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, (EU) 2016/1332 and (EU) 2017/176 as regards the period of validity of the EU Ecolabel criteria and of the related assessment and verification requirements

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.9.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/1229 datert 11. juli 2022 omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere beslutninger angående miljømerking (EU Ecolabel). Kommisjonsvedtak 2014/312/EU om innendørs og utendørs maling og lakk forlenges til 31. desember 2025. Kommisjonsvedtak 2014/391/EU om madrasser forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak 2014/763/EU om absorberende hygieneprodukter forlenges til 31. mars 2023. Kommisjonsvedtak (EU) 2016/1332 om møbler forlenges til 31. mars 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/176 om tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg forlenges til 30. juni 2026. Vedtaket er gjort i påvente av revisjon av miljøkriteriene for disse produktgruppene. For å sikre overgangen til en mer sirkulær økonomi vil EU-kommisjonen teste integreringen av PEF (Product Environmental Footprint method) i revisjonen av disse produktgruppene.

Revisjon av kriteriene for absorberende hygieneprodukter er igangsatt, mens arbeidet med de andre settes i gang når PEF'er for disse områdene er klare.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning."

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Miljømerking Norge mener at revisjon skulle vært igangsatt. Dette er fremmet i diskusjonene i EUEB (EU Ecolabelling Board) uten at de fikk gjennomslag. Miljømerking mener likevel at rettsakten er akseptabel.

Vurdering
Barne- og familiedepartementet slutter seg til vurderingene fra Miljlømerking Norge. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert til Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.07.2022
Anvendelsesdato i EU
07.08.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.08.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D1229
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro