Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2286 av 6. desember 2017 om anerkjennelse av at kravene i miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn er i overenstemmelse med de tilsvarende krav i fellesskapsordningen for miljøledelse- og revisjon (EMAS) i henhold til artikkel 45 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltakelse i en fellesskapsordning for miljøledelse- og revisjon (EMAS)

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2286 of 6 December 2017 on the recognition of the requirements of the Eco-Lighthouse environmental management system as complying with the corresponding requirements of the eco-management and audit scheme (EMAS) in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.4.2018)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten er konklusjonene fra Europakommisjonens behandling av Miljøfyrtårns (Eco-lighthouse) sin søknad om anerkjennelse etter § 45 i EMAS forordningen, (EC) nr 1221/2009. EMAS er EUs frivillige miljøsertifiseringssystemer, som er strengere enn ISO 14001. EMAS-forordningen er implementert i Norge i forurensningsforskriften kapittel 38.

Miljødirektoratet fremmet i januar 2016 på vegne av norske myndigheter søknad fra Miljøfyrtårn til EU-Kommisjonen om å bli vurdert og anerkjent etter artikkel 45 i EMAS forordningen. EMAS-forordningen artikkel 45 fastslår at "Medlemsstatane kan sende over til Kommisjonen ei skriftleg oppmoding om godkjenning av eksisterande miljøstyringsordningar, eller delar av slike, som er sertifiserte i samsvar med føremålstenlege framgangsmåtar for sertifisering som er godkjende på nasjonalt eller regionalt plan, slik at dei vert rekna for å oppfylle dei tilsvarande krava i denne forordninga. "

Europakommisjonens Komité for EMAS (jf EMAS-forordningen art. 49) har gjennom 2016 og 2017 behandlet søknaden. Denne prosessen har munnet ut i Kommisjonens implementeringsvedtak (EU) 2017/2286 datert 6. desember 2017 som anerkjenner at 9 deler av Miljøfyrtårnordningen er likestilt med EMAS-ordningen:

"These parts can therefore be considered as equivalent with the corresponding EMAS requirements:

• Commitment and engagement of top management;

• Establishing an environmental policy;

• Objectives and environmental programme established to assure continuous improvement;

• Organizational structure, training, and employee involvement;

• Documentation requirements;

• Operational control

• Emergency Preparedness and response;

• Checking, internal audit and corrective action;

• Management Review"

Kommisjonens implementeringsvedtak (EU) 2017/2286 anerkjenner derimot at følgende deler av Miljøfyrtårnordningen kun er delvis likestilt med EMAS-ordningen:

"The following parts of the Eco-Lighthouse as partly matching the corresponding EMAS requirements:

• Establishing an Environmental Review – preliminary analysis;

• Ensure legal compliance

• Communication (internal and external);

The requirements of Eco-Lighthouse regarding accreditation or licencing for the certification bodies as partially matching the corresponding EMAS requirements.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen krever ingen forskriftsendring. Beslutningen innebærer ingen formelle regelendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Anerkjennelsesdokumentet får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Miljøfyrtårn og virksomheter som er Miljøfyrtårnsertifisert kan bruke dokumentet som et informasjonsdokument som viser frem likheter og forskjeller mellom EMAS og Miljøfyrtårn og eventuelt dersom det er ønskelig søke å lukke gapene mellom ordningene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 6. desember 2017

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning i EØS-komiteens møte 23. mars 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2017
Anvendelsesdato i EU
30.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2286
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro