Femte hvitvaskingsdirektiv

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/843 av 30. mai 2018 om endring av direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og om endring av 2009/138/EF og 2013/36/EU

Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU

Siste nytt

Høring om endringer av hvitvaskingsloven- og forskriften igangsatt av Finansdepartementet 17.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2018)

Sammendrag av innhold
EU-Kommisjonen fremmet 5. juli 2016 forslag (KOM(2016) 450) om endring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849/EU). Forslaget inneholder regler for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

I endringsforslaget er det blant annet

• foreslått at gjennomføringsfristen for EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fremskyndes til 31. desember 2016

• stilt krav om obligatoriske sjekkpunkter som finansinstitusjonene må gjennomføre i forbindelse med pengestrømmer fra land med strategiske mangler i sine nasjonale anti-hvitvaskings- og terrorfinansieringsregimer

• stilt krav om at det etableres et sentralt register over bank- og betalingskonti, eller en form for sentralisert mekanisme for innhenting av informasjon om bank- og betalingskonti

• fremmet forslag om å utvide virkeområdet til EU's fjerde hvitvaskingsdirektivet til også å omfatte plattformer som veksler virtuell valuta til virkelige penger, samt oppbevaringstjenester av virtuelle valutaer.

• presisert at de finansielle etterretningsenhetene (i Norge: ØKOKRIM ved Enheten for Finansiell Etterretning), såkalte Financial Intelligence Units (FIU), skal kunne be alle rapporteringspliktige om informasjon, uavhengig av om den rapporteringspliktige som forespørres om slik informasjon har sendt inn en rapport om en mistenkelig transaksjon, såkalt MT-rapport

• foreslått å senke grensen for anonymisert betaling ved forhåndsbetalte debetkort fra EUR 250 til EUR 150

• stilt større åpenhetskrav knyttet til reelle rettighetshavere

Det forhandles om innholdet i forslaget mellom EU-organene. Særlig synes EU-rådet og Europaparlamentet å stå langt fra hverandre i spørsmålet om å endre reglene om åpenhet rundt reelle rettighetshavere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
En innlemmelse i EØS-avtalen av direktivkravene vil innebære endring i det norske anti-hvitvaskings- og terrorfinansieringsregelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget innebærer skjerpede krav til rapporteringspliktige, som vil kunne medføre økt ressusbruk. Samtidig vil de økte rapporteringspliktene kunne bidra til å effektivisere etterretningsarbeidet hos norske myndigheter.

Vurdering
Direktivendringen antas å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktivendringen ble vedtatt i EU 30. mai 2018, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
17.12.2019
Høringsfrist
23.03.2020