Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om det elektroniske kvoteregisteret for hydrofluorkarboner (HFK)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/661 av 25. april 2019 om sikring av at det elektronisk kvoteregisteret for hydrofluorokarboner som bringes i omsetning fungerer etter hensikten

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/661 of 25 April 2019 ensuring the smooth functioning of the electronic registry for quotas for placing hydrofluorocarbons on the market

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

1) I henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 517/2014 skal der oprettes et centralt elektronisk register til forvaltning og indberetning af kvoter for markedsføring af hydrofluorcarboner, herunder markedsført udstyr, der er påfyldt hydrofluorcarboner (»registret«).

(2) Som følge af Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget er import til og eksport fra Unionen af hydrofluorcarboner i bulk fra den 1. januar 2019 omfattet af den tilladelsesordning, der er fastsat i artikel 4b i Montreal-protokollen. Gyldig registrering af en virksomhed som importør eller eksportør alt afhængigt af, hvad der er relevant, i det register, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 517/2014, betragtes som sådan tilladelse i denne henseende.

(3) Det er med henblik på at sikre, at registret fungerer efter hensigten, vigtigt at præcisere de krav, der gælder for virksomheder, som er forpligtet til at lade sig registrere. Disse krav bør bl.a. omfatte et krav om, at der skal fremlægges oplysninger om virksomhedernes finansielle og retlige status. Sådanne oplysninger kan være nødvendige for at sikre en effektiv gennemførelse af kvotetildelingen, undgå forvridning af kvotetildelinger og forhindre omgåelse og misbrug af lovkrav.

(4) Den anderledes situation, der gør sig gældende for virksomheder, der har bemyndiget en enerepræsentant i henhold til forordning (EU) nr. 517/2014, bør også afspejles i registreringskravene.

(5) For at muliggøre en effektiv gennemførelse af kvoteordningen for markedsføring af hydrofluorcarboner ved hjælp af registret er det vigtigt at fastsætte beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at tildelingen af kvoter sker på lovlig og retfærdig vis. Selve formålet med registret er at lette en effektiv gennemførelse af kvoteordningen. Registret bør derfor organiseres og forvaltes således, at det kan bruges som et redskab til at undgå enhver form for omgåelse eller misbrug af de krav, der gælder i forbindelse med kvotetildelinger. Hvis den eller de samme reelle ejere registrerer flere virksomheder med det formål at få tildelt større kvoter end en enkelt virksomheds andel af den maksimale mængde hydrofluorcarboner, der kan markedsføres i Unionen i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014, bør sådanne virksomheder, der er registreret med den eller de samme reelle ejere, betragtes som én virksomhed i forbindelse med den kvotetildeling, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 16, stk. 5. Reelt ejerskab kan vedrøre enhver type juridisk enhed, herunder f.eks. små og mellemstore virksomheder.

(6) I betragtning af de nationale love og regler vedrørende etablering og drift af virksomheder har Kommissionen brug for bistand fra medlemsstaterne til at kunne vurdere, om de oplysninger, som virksomhederne forelægger med henblik på registrering, er fuldstændige og nøjagtige. Medlemsstaterne bør derfor pålægges at samarbejde og udveksle oplysninger med Kommissionen for at sikre, at registret fungerer efter hensigten.

(7) Kommissionen har pligt til at sørge for, at personoplysninger, der indsendes i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 517/2014, behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725.

8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.04.2019
Anvendelsesdato i EU
16.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet