Forebygging av piratangrep mot skip

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2010/159/EU av 11. mars 2010 om tiltak for egensikring og forebygging av piratangrep og væpnet ran av skip

Commission Recommendation 2010/159/EU of 11 March 2010 on measures for self-protection and the prevention of piracy and armed robbery against ships

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.9.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.9.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har fastsatt en anbefaling om tiltak for egensikring og forebygging av piratangrepg og væpnet ran av skip hvor medlemsstatene blir anbefalt å følge FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) best-practises sirkulærer med samme formål (MSC.1/Circ.1334 "Guidance to ship owners and ship operators, shipmasters and crews on preventing and suppressing acgs of piracy and armed robbery against ships" , MSC.1/Circ. 1332 og MSC.1/Circ.1335) Disse sirkulærene fra IMO er ikke bindende for medlemsstatene, men anbefales fulgt.

Medlemsstatene blir i anbefalingen bedt om å benytte "best-practice" som angitt i de ovennenvte IMO sirkulærer. Medlemsstatene blir også bedt om å gjøre IMO sirkulær MSC.1/1334, som angir preventive tiltak for å hindre piratangrep og væpnet ran av skip i samsvar ISPS-koden. I anbefalingen blir det også vist til forordning 725/2004 og medlemsstatene blir særlig bedt om å påse at skipene er tilstrekkelig og effektiv bemannet i samsvar meed ISPS-koden del B regel 4.28.

Spesielt med hensyn til situasjonen utenfor Somalia blir medlemsstatene bedt om å informere operatører av skip som er registrert i deres registre om IMO sirkulærene MSC.1/1332 og 1335 som angir globale best-practices for å unngå eller forsinke angrep i Adenbukta eller utenfor Somalias kyst. Endelig bes medlemsstatene også videreformidle oppdateringer av best-practices og overvåke at disse blir fulgt.

Merknader
Kommisjonen viser til traktaten artikkel 292.

Norge følger opp anbefalinger fra IMO om tiltak for å unngå piratangrep og væpnet ran mot skip. SIrkulærene som anbefalingen nevner er gjort kjent for redere og operatører for skip med norsk flagg, blant annet gjennom informasjon på www.sjofartsdir.no

Det er ikke ventet rettslige eller øknomiske konsekvenser av anbefalingen for norske myndigheter, det er allerede norsk politikk å gjøre næringen kjent med IMOs anbefalinger på dette området. Anbefalingen er ikke bindende, heller ikke IMOs sirkulærer. Det antas at det vil være en fordel for næringen å følge anbefalingene.

Vurdering
Ved anbefalingen følger Kommisjonen opp IMOs anbefalinger for å unngå piratangrep og væpnet ran av skip. Selv om dette ikke er et bindende regelverk, er det ønskelig å ta anbefalingen inn i EØS-avtalen. Det vises til at rekommandasjonens innhold gjelder et område som omfattes av EØS-avtalen - sikkerhet for skip. Anbefalinger er i samsvar med IMOs anbefalinger og norske myndigheter har allerede spredt sirkulærene i næringen. Gjennomføring av rekommandasjonen medfører ikke behov for endringer i nasjonalt regelverk.

Konklusjon: Rekommandasjonen er akseptabel og EØS-relevant.

Status
Rekommandasjonen ble fastsatt 11 mars 2010.

Kommisjonen drøftet anbefalingen med medlemsstatene i MARSEC, hvor også Norge deltar.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2010
Anvendelsesdato i EU
06.04.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet