Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2117 av 16. desember 2020 om fornya godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 med det nye namnet «selenberika gjær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399» som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, og om oppheving av forordning (EF) nr. 900/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2117 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 with the new name ‘selenised yeast Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399’ as a feed additive for all animal species, and repealing Regulation (EC) No 900/2009

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder selenmetionin produsert ved hjelp av Saccharomyses cerevisiae (CNCM I-3399) ble i 2009 godkjent (forordning 900/2009) som ernæringsmessig tilsetningsstoff for alle dyr. Godkjenningen er nå fornyet og det har fått nytt navn; selenberiket gjær. Søker har vist at det produktet som er på markedet samsvarer med det godkjente produktet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er gitt samme størsteinnhold for selen som for andre selentilsetningsstoffer (0,5 mg/kg). Det er forslått en overgangsperiode for merking med det nye navnet (6 mnd. for tilsetningsstoffet, 12 mnd. for fôrmidler og 24 mnd. for fôrblandinger).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
06.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2117
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro