Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og godkjenning for alle fjørfearter og -kategorier

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/703 av 5. mai 2022 om fornyelse av godkjenningen av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôr til avvente smågriser, om godkjenning for alle fuglearter og -kategorier, om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/897, (EU) 2017/2312 og (EU) 2018/1081 og oppheving av forordning (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 (innehaver av godkjenningen: Asahi Biocycle Co. Ltd., representert i EU ved Pen & Tec Consulting S.L.U.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/703 of 5 May 2022 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Bacillus velezensis DSM 15544 as a feed additive for weaned piglets, the authorisation for all avian species and categories, amending Implementing Regulation (EU) 2016/897, Implementing Regulation (EU) 2017/2312 and Implementing Regulation (EU) 2018/1081 and repealing Regulation (EU) No 333/2010, Regulation (EU) No 184/2011 and Implementing Regulation (EU) 2019/893 (holder of the authorisation: Asahi Biocycle Co. Ltd., represented in the Union by Pen & Tec Consulting S.L.U.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning et tilsetningsstoff bestående av Bacillus velezensis DSM 15544 (Calsporin®) som avlteknisk tilsetningsstoff (midler som stabiliserer tarmfloraen) til purker, diende og avvent smågris, slaktegris, slaktekylling, verpehøns, akvariefisk og hunder. Forordningen gjelder også utvidet godkjenning til alle fugler, og om å modifisere taksonomien til bakterien Bacillus subtilis (DSM 15544) til B. velezensis (DSM 15544). Forordningen omfatter også endret navn på innehaver av godkjenningen fra Union by Pen & Tec Consultion S.L.U til Asahi Biocycle Co. Ltd. Tilsetningsstoffet som er markedet i dag, samsvarer med den eksisterende godkjenningen. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer at tilsetningsstoffet fortsatt er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA vurderer også tilsetningsstoffet å være trygt for alle fugler.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.05.2022
Anvendelsesdato i EU
26.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2022
Anvendes fra i Norge
04.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0703
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro