Forsikringsdirektivet: ajourføring 2020 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/744 av 4. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/744 of 4 June 2020 on amending Implementing Regulation (EU) 2016/1800 laying down implementing technical standards with regard to the allocation of credit assessments of external credit assessment institutions to an objective scale of credit quality steps in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer en teknisk standard til Solvens II.

Den tekniske standarden endrer den tekniske standarden fastsatt i forordning 2016/1800, som spesifiserer hvordan kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer skal tilordnes risikoklassene som benyttes i beregningen av solvenskapitalkravet for forsikringsforetakene under Solvens II. Det foretas endringer i tilordningen for visse kredittvurderingsbyråer, bl.a. som følge av at de har utvidet virksomheten til nye typer kredittvurderinger. I tillegg tas ett nytt kredittvurderingsbyrå inn i oversikten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den tekniske standarden endrer standarden som fastsetter sammenhengen mellom eksterne kredittvurderinger og risikoklasser under Solvens II i samsvar med de overordnede reglene som er gitt i Solvens II-direktivet og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35). Den tekniske standarden har ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Disse gjennomføringsbestemmelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen (hurtigprosedyre).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2020
Anvendelsesdato i EU
25.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2021
Anvendes fra i Norge
25.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0744
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro