Forsikringsdirektivet: ajourføring 2021 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2006 av 16. november 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 med hensyn til plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2006 of 16 November 2021 laying down implementing technical standards amending Implementing Regulation (EU) 2016/1800 as regards the allocation of credit assessments of external credit assessment institutions to an objective scale of credit quality steps in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.8.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2022)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden endrer den tekniske standarden fastsatt i forordning 2016/1800, som spesifiserer hvordan kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer skal tilordnes risikoklassene som benyttes i beregningen av solvenskapitalkravet for forsikringsforetakene under Solvens II. Det foretas endringer i tilordningen for visse kredittvurderingsbyråer, bl.a. som følge av at de har utvidet virksomheten til nye typer kredittvurderinger. I tillegg tas to nye kredittvurderingsbyråer inn i oversikten, og to byråer fjernes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den tekniske standarden endrer standarden som fastsetter sammenhengen mellom eksterne kredittvurderinger og risikoklasser under Solvens II i samsvar med de overordnede reglene som er gitt i Solvens II-direktivet og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35). Den tekniske standarden har ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Disse gjennomføringsbestemmelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen (hurtigprosedyre).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.11.2021
Anvendelsesdato i EU
07.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.08.2022
Anvendes fra i Norge
09.08.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2006
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro