Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/699 av 6. mai 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2019 til 29. juni 2019 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/699 of 6 May 2019 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2019 until 29 June 2019 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.8.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til solvensregelverket som gjelder for forsikringsselskaper (Solvens II). Den fastsetter formelt de rentekurvene som skal benyttes for beregning av forsikringstekniske avsetninger under Solvens II for rapportering med referansedato mellom 31. mars og 29. juni 2019. De tilsvarer rentekurvene som EIOPA har beregnet og publisert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er allerede fastsatt, på direktivnivå / nivå 1, at rentekurvene i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket skal beregnes og publiseres av EIOPA. Dette har også vært lagt til grunn i høringen av den norske Solvens II-forskriften. Denne forordningen er derfor kun en formell fastsettelse av rentekurvene som skal benyttes for rapportering i den oppgitte perioden. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er allerede fastsatt at forsikringsforetakene skal benytte rentekurvene som beregnes og publiseres av EIOPA. Denne forordningen har derfor ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Disse gjennomføringsbestemmelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen (hurtigprosedyre).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2019
Anvendelsesdato i EU
31.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.08.2019
Anvendes fra i Norge
06.08.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0699
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro