Forsikringsdirektivet (Solvens II): retting av tsjekkisk språkversjon av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/526 av 23. oktober 2020 om retting av den tsjekkiske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/526 of 23 October 2020 correcting the Czech language version of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.5.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder enkelte rettelser i den tsjekkiske språkversjonen av forordning (EU) 2015/35 om utfyllende regler til solvensregelverket som gjelder for forsikringsforetak (Solvens II).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Denne forordningen har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Disse rettelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2020
Anvendelsesdato i EU
15.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.04.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2021
Anvendes fra i Norge
29.06.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0526
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro