Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Supplementing Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2019)

Kommisjonsforordningen inneholder gjennomføringsbestemmelser til Solvens II-direktivet. De utfyllende bestemmelsene inneholder mer konkrete og detaljerte regler enn de overordnede bestemmelsene i direktivet.

Vurdering
Kommisjonsforordningen er EØS-relevant.

I forbindelse med innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen, ble det fastsatt to materielle tilpasningstekster. Den ene tilpasningen åpner for at nasjonale myndigheter kan fastsette et kapitalkrav for kredittrisikoeksponering mot uratede kommuner slik at de behandles som eksponeringer med risikoklasse ett trinn høyere enn risikoklassen tildelt sentralmyndighetene i den jurisdiksjonen de er etablert. Dette innebærer at kapitalkravet for slike eksponeringer er mer i tråd med kapitalkravet i bankregelverket. Denne tilpasningen er gjennomført i norsk regelverk i Solvens II-forskriften. Den andre tilpasningen gir nasjonale myndigheter mulighet for å fastsette en høyere verdi enn null som nedre grense for tap ved mislighold for å sikre et samlet kapitalkrav for eksponering mot pantelån på linje med kapitalkravet for slike eksponeringer i bankregelverket. Et forslag til gjennomføring av denne tilpasningen ble sendt på høring 3. mai 2019.

Status
Kommisjonsforordningen ble publisert 17. januar 2015, og ble gjort gjeldende i EU 1. januar 2016.

Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i Solvens II-forskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2014
Anvendelsesdato i EU
18.01.2015
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0035
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro