Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om hybridhvete

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/1927 av 5. november 2021 om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til krav til såkorn av hybridhvete produsert ved hjelp av cytoplasmatisk hannsterilitet

Commission Implementing Directive (EU) 2021/1927 of 5 November 2021 amending Annexes I and II to Council Directive 66/402/EEC as regards requirements for seeds of hybrid wheat produced by means of cytoplasmic male sterility

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regler for produksjon av såvarer av hybridhvete produsert ved bruk av cytoplasma hansterilitet. Det innføres dyrkingsregler i tillegg til krav til ferdig høstede såvarer.

Dyrkingsreglene gjelder for klasse basis og klasse sertifisert. Det innføres egne:

avstandskrav til nærliggende arealer med uønsket pollenkilde. Ved produksjon av klasse basis er minimum avstandskrav fra den cytoplasma hansterile hunkomponenten 300 meter til uønsket pollenkilde og for klasse sertifisert 25 meter.
krav til sortsidentitet og -renhet
krav om at nivået på hansterilitet hos hunkomponenten ikke skal overstige 99,7 % og 99 % ved produksjon av henholdsvis klasse basis og klasse sertifisert.

Avstandskravet skal kontrolleres ved vekstkontroll av kontraktarealene i løpet av vekstsesongen. Kravet til sortsidentitet, sortsrenhet og nivået på hansterilitet hos hunkomponenten skal kontrolleres av sertifseringsmyndigheten i kontrollfelt ved å så ut prøver av utsædspartiene der veksten blir gjenstand for analyser i løpet av vekstsesongen.

Klasse sertifisert kan produseres ved å blande den hunlige hansterile komponenten med hankomponenten for å gjenopprette fertiliteten.

I ferdig høstede såvarer av hybridhvete produsert ved hjelp av cytoplasma hansterilitet, innføres det et krav til minimum sortsrenhet på lik linje med kravene for tilsvarende hybrider av andre kornarter. Sortsrenheten skal kontrolleres i kontrollfelt etter å ha tatt ut prøver fra de aktuelle partiene og sådd disse ut.

Kravene gjelder fram til og med 31. august 2029. Landene skal årlig rapportere om kvantum såvarer som er produsert, avvik fra dyrkingsreglene framkommet gjennom vekstkontrollene og prosentandel partier som ikke har blitt godkjent som følge av for dårlig kvalitet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet har ikke fått noen henvendelser om dyrking av hybridhvete produsert ved bruk av cytoplasma hansterilitet i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.11.2021
Gjennomføringsfrist i EU
31.08.2022
Anvendelsesdato i EU
01.09.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L1927
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro