Godkjenning av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter og griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1453 av 1. september 2022 om godkjenning av 6-fytase produsert av Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fuglearter og alle griser, og opphevelse av gjennomføringsforordning (EU) 98/2012 (innehaver av godkjenningen Huvepharma EOOD)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1453 of 1 September 2022 concerning the authorisation of 6-phytase produced by Komagataella pastoris (DSM 23036) as a feed additive for all avian species and for all pigs and repealing Implementing Regulation (EU) No 98/2012 (holder of authorisation Huvepharma EOOD)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av 6-phytase produsert ved hjelp av Komagataella pastoris (DSM 23036) som avlteknisk tilsetningsstoff (fordøyelsesforbedrende midler) for alle fugler og alle grisearter. Søker har vist at produktet som er på markedet tilsvarer det godkjente produktet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er gitt et minsteinnhold for effekt på 125 OTU/kg for fugler og svin, og 250 OTU/kg for diende smågris.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.09.2022
Anvendelsesdato i EU
22.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet