Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/146 av 3. februar 2020 om endring av forordning (EU) No 333/2010, gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312, gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081, gjennomføringsforordning (EU) 2016/897, gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 og forordning (EU) 184/2011 om godkjenningene av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fôrtilsetningsstoff

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/146 of 3 February 2020 amending Regulations (EU) No 333/2010 and (EU) 184/2011, and Implementing Regulations (EU) 2017/2312, (EU) 2018/1081, (EU) 2016/897 and (EU) 2019/893 concerning the authorisations of the preparation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringen av minsteinnhold av Bacillus subttilis C-3102 (DSM 15544) fra 5x108 CFU/kg fôr til 3x108 CFU/kg fôr. Tilsetningsstoffet er fra før godkjent i kategorien avlstekniske tilsetningsstoffer i den funksjonsgruppen tarmflorastabilisatorer for oppfôringskylling (forordning (EU) nr. 2019/893). EFSA vurderer at preparatet fortsatt har effekt med redusert minsteinnhold. Representant i EU for godkjenningen er også endret fra Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office til Pen & Tec Consulting S.L.U. i en rekke forordninger

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.04.2020
Anvendelsesdato i EU
24.02.2020

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.10.2020
Anvendes fra i Norge
08.10.2020

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0146
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro