Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/24 av 13. januar 2020 om tillatelse til å utvide bruksområdet for chiafrø (Salvia hispanica) som et nytt næringsmiddel, om endring av bruksvilkårene for og de særlige kravene til merking av chiafrø (Salvia hispanica) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/24 of 13 January 2020 authorising an extension of use of chia seeds (Salvia hispanica) as a novel food and the change of the conditions of use and the specific labelling requirements of chia seeds (Salvia hispanica) under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.2.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for chiafrø i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Chiafrø (Salvia hispanica) er tidligere godkjent som ny mat, og inngår i unionslisten over ny mat.

Forordningen godkjenner tilsetning til flere nye matvarekategorier. Dette er matvarekategorier som ikke skal varmebehandles. Forordningen fjerner også det tidligere kravet om at ferdigpakkede chiafrø (Salvia hispanica) skal merkes med at daglig inntak av chiafrø høyst er 15 g.

EFSA konkluderte i en risikovurdering av utvidet bruk av chiafrø 17. april 2019 med at matvarekategorier som ikke varmebehandles er helsemessig trygt. Det er ikke behov for å sette maksimumsgrenser for bruk. EFSA identifiserte imidlertid et studium som viste dannelse av akrylamid når chiafrø varmebehandles. I fravær av informasjon om dannelsen av akrylamid begrenset EFSA derfor risikovurderingen til de matvarekategoriene som ikke reiser bekymringer for dannelse av prosessframkalte kontaminanter. Akrylamid dannes normalt ved temperaturer på 120°C og mer. Søknadene om bruk av chiafrø i matvarekategorier som varmebehandles vil vurderes igjen av EFSA når de mottar mer informasjon om dannelsen av akrylamid fra søkerne og andre interessenter.

EFSA identifiserte også to rapporter om pasienter som hadde fått allergiske reaksjoner av chiafrø. På bakgrunn av det er svært få rapporter sett i lys av at chiafrø har vært på markedet i flere år, pålegges det ikke spesifikt merkekrav om allergenmerking nå. Dette kan vurderes igjen når det eventuelt foreligger mer informasjon om potensialet for allergiske reaksjoner.

Det innvilges databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten er vedtatt. Databeskyttelsen innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at produktet i de 5 årene databeskyttelsen varer bare er godkjent omsatt på markedet av den aktuelle søkeren, eller aktører som søkeren har gjort avtale med.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2020
Anvendelsesdato i EU
03.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2020
Anvendes fra i Norge
15.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0024
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro