Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarider som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/900 av 3. juni 2021 om godkjenning av en endring av bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet galakto-oligosakkarid i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/900 of 3 June 2021 authorising a change of the conditions of use of the novel food ‘galacto-oligosaccharide’ under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2021)

Sammendrag av innhold
Galakto-oligosakkarider (GOS) er tidligere godkjent under den gamle ny mat-forordningen (258/97), for bruk i en rekke matvarekategorier. Godkjenningene for GOS ble inkludert i unionslisten over ny mat, da denne ble etablert ved forordning (EU) 2017/2470.

Rettsakten godkjenner å øke maksimumsmengden for GOS i kosttilskudd til den generelle befolkningen unntatt sped- og småbarn, fra 0.333 til 0.450 kg GOS/kg kosttilskudd.

EFSA har i en risikovurdering publisert 27. januar 2021 konkludert med at denne økningen av maksimumsgrensen er helsemessig trygg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.06.2021
Anvendelsesdato i EU
24.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2021
Anvendes fra i Norge
13.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0900
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro