Godkjenning av kalsiumfruktoborat som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2129 av 2. desember 2021 om tillatelse til å bringe kalsiumfruktoborat i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2129 of 2 December 2021 authorising the placing on the market of calcium fructoborate as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner kalsiumfruktoborat som ny mat-ingrediens i kosttilskudd til den voksne befolkningen, unntatt gravide og ammende.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 25. mai 2021 at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg for brukergruppen ved inntaksnivå på opptil 220 mg/dag.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier. EFSA og Kommisjonen har vurdert at kriteriene for innvilgning av databeskyttelse foreligger. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Ny mat-ingrediensen vil ved fastsettelse av rettsakten føres opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470) med angitte bruksvilkår. Kosttilskudd som inneholder ny mat-ingrediensen, må merkes med at de ikke skal inntas av personer under 18 år og gravide og ammende kvinner. Spesifikasjoner er angitt i tabell 2 i unionslisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.12.2021
Anvendelsesdato i EU
23.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet