Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1822 av 2. desember 2020 om tillatelse til å bringe kronberiket biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1822 of 2 December 2020 authorising the placing on the market of chromium-containing yeast (Yarrowia lipolytica) biomass as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner krom-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat-ingrediens i kosttilskudd, unntatt kosttilskudd til sped- og småbarn.

EFSA konkluderte i risikovurderingen vedtatt 23. januar 2020 med at krom-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica er trygt ved de foreslåtte bruksbetingelsene, for den generelle populasjonen over 3 år.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte vilkår for bruk i kosttilskudd: separate maksimumsgrenser for barn fra 3-9 år (2 g/dag) og barn over 10 år, unge og voksne (4 mg/dag). Den lovbestemte betegnelsen er «gjærbiomasse (Yarrowia lipolytica) som inneholder krom». Kosttilskudd skal merkes med at de ikke skal inntas av spedbarn, småbarn eller barn opptil 9 år (avhengig av aldersgruppen kosttilskuddet er ment for). Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.12.2020
Anvendelsesdato i EU
23.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1822
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro