Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/673 av 22. april 2022 om tillatelse til å bringe mungbønneprotein ekstrahert fra frøene til planten Vigna radiata i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/673 of 22 April 2022 authorising the placing on the market of mung bean (Vigna radiata) protein as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.7.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner mungbønneprotein ekstrahert fra frøene til planten Vigna radiata som ny mat-ingrediens i proteinprodukter til den generelle befolkningen.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkluderte i en risikovurdering vedtatt 14. september 2021 at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser. De konkluderte imidlertid også med at inntak av mungbønneproteiner kan indusere primær sensibilisering, men at det er begrenset publisert dokumentasjon, og at mungbønneproteiner potensielt kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som allerede er allergiske for soyabønner, peanøtt, lupin og bjørkepollen. Kommisjonen vurderer at kunnskapsgrunnlaget man har nå, er for tvetydig til at det kan kreves merking om en mulig primær sensibilisering og at det ikke foreligger grunnlag for spesifikke merkekrav.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier. EFSA og Kommisjonen har vurdert at kriteriene for innvilgning av databeskyttelse foreligger. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Ny mat-ingrediensen vil ved rettsakten føres opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår. Lovbestemt betegnelse er «mungbønneprotein fra Vigna radiata». Spesifikasjoner er angitt i tabell 2 i unionslisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
22.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.04.2022
Anvendelsesdato i EU
15.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet