Godkjenning av omsetning av betain som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1294 av 1. august 2019 om tillatelse til å bringe betain i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments-og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1294 of 1 August 2019 authorising the placing on the market of Betaine as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner betain som ny mat-ingrediens i barer, drikker og måltidserstattere ment til folk som driver med intense sportsaktiviteter, og totale kosterstattere for vektkontroll som definert i forordning (EU) nr. 609/2013.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med de gitte bruksbetingelsene (matvarekategorier med maksimumsgrenser, spesifikk betegnelse og merkekrav) og spesifikasjonene. Merkekravet skal sikre at forbrukerne ikke overstiger trygt inntaksnivå ved samtidig bruk av kosttilskudd med betain.

Det innvilges databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten vedtas. Databeskyttelsen innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at produktet i de 5 årene databeskyttelsen varer bare er godkjent omsatt på markedet av den aktuelle søkeren, eller aktører som søkeren har gjort avtale med.

EFSA konkluderte i en risikovurdering publisert 25. oktober 2017 med at betain er betain er helsemessig trygg for målgruppen ved et maksimalt daglig inntak på 400 mg (6 mg/kg kroppsvekt) i tillegg til inntaket man får gjennom kostholdet. I en oppdatert vurdering publisert 5. april 2019 konkluderte EFSA med at betain er trygt for hele befolkningen ved de foreslåtte bruksbetingelsene. Godkjenningen av betain har grunnlag i disse uttalelsene fra EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2019
Anvendelsesdato i EU
22.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2019
Anvendes fra i Norge
16.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1294
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro