Godkjenning av omsetning av friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2191 av 10. desember 2021 om tillatelse til å bringe friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2191 of 10 December 2021 authorising the placing on the market of fresh plants of Wolffia arrhiza and/or Wolffia globosa as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner de friske plantene Wolffia arrhiza og Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland (ny mat), til bruk som sådan til den generelle befolkningen. Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Søkeren har dokumentert at de friske plantene har en langvarig sikker bruk som næringsmiddel i Sørøst-Asia, og spesielt i Myanmar, Laos og Thailand.

Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til Kommisjonen, jf. artikkel 14 i ny mat-forordningen (EU) 2015/2283. Hvis en medlemsstat eller EFSA (European Food Safety Authority) ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, kan Kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

Verken medlemslandene eller EFSA har lagt fram dokumenterte innvendinger mot godkjenning av de friske plantene Wolffia arrhiza og Wolffia globosa som ny mat, dvs. det er ikke angitt spesifikke helsemessige bekymringer mot godkjenning. EFSA har imidlertid publisert en teknisk rapport, hvor de påpeker at tryggheten til plantene i stor grad påvirkes av voksestedet, og at tilstedeværelse av tungmetaller og mikrocystiner ikke kan utelukkes. Rester av sporstoffer fra gjødsel, som kopper, molybden, sink, bor og mangan, kan også utgjøre en helsemessig risiko. Siden det ikke er klart om grenseverdier for tungmetaller i kontaminant-regelverket (forordning (EF) nr. 1881/2006 om maksimumsnivå for visse kontaminanter i næringsmidler) gjelder for disse plantene, så inkluderes tilsvarende grenseverdier i spesifikasjonen til godkjenningen.

De friske plantene Wolffia arrhiza og Wolffia globosa føres ved forordningen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470). De friske plantene kan bare brukes slik de tradisjonelt er brukt, dvs. som sådan. Lovbestemt betegnelse er «Wolffia arrhiza og Wolffia globosa», eller «Wolffia arrhiza» eller «Wolffia globosa» avhengig av hvilken plante som brukes. Vedlegg 2 inneholder spesifikasjoner for plantene (beskrivelse, mikrobiologiske kriterier, grenseverdier for tungmetaller, sporelementer, cyanotoksiner og pesticider).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.12.2021
Anvendelsesdato i EU
02.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2022
Anvendes fra i Norge
03.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2191
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro