Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/47 av 13. januar 2022 om tillatelse til å bringe tørket kaffebærfruktkjøtt av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner og uttrekk av dette i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/47 of 13 January 2022 authorising the placing on the market of Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A.Froehner dried cherry pulp and its infusion as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner det tørkede fruktkjøttet og uttrekket (avkoket) fra kaffefrukten Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland (ny mat), under angitte bruksvilkår. Søkeren har dokumentert at det aktuelle næringsmidlet har en langvarig sikker bruk som næringsmiddel i Jemen, Etiopia og Bolivia. Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til Kommisjonen, jf. artikkel 14 i ny mat-forordningen (EU) 2015/2283. Hvis en medlemsstat eller EFSA (European Food Safety Authority) ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, kan Kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

Verken medlemslandene eller EFSA har lagt fram dokumenterte innvendinger mot godkjenning, dvs. det er ikke angitt spesifikke helsemessige bekymringer mot godkjenning.

Det tørkede fruktkjøttet og uttrekket fra kaffefrukten Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner føres ved forordningen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470). Ny mat-ingrediensen kan bare brukes i de angitte matvarekategoriene. Lovbestemt betegnelse er «kaffekirsebærfruktkjøtt» og/eller «cascara (kaffekirsebærfruktkjøtt)», og/eller «uttrekk av kaffekirsebærfruktkjøtt» og/eller «tørket uttrekk av kaffekirsebærfruktkjøtt». Hvis produktet inneholder mer enn 150 mg/l koffein, skal det merkes med følgende: «Høyt koffein-innhold. Ikke anbefalt for barn, gravide eller ammende». Dette skal stå i samme synsfelt som navnet på sluttproduktet, fulgt av koffein-innholdet uttrykt som mg per 100 ml. Tilberedningsmåten som må framkomme i merkingen, er også angitt. Vedlegg 2 til unionslisten inneholder spesifikasjoner for det nye næringsmidlet (beskrivelse, sammensetning, mikrobiologiske kriterier, grenseverdier for mykotoksiner, tungmetaller, forurensende stoffer og pesticider).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2022
Anvendelsesdato i EU
03.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2022
Anvendes fra i Norge
03.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0047
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro