Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/47 av 13. januar 2022 om tillatelse til å bringe tørket fruktkjøtt og urtete av dette av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/47 of 13 January 2022 authorising the placing on the market of Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A.Froehner dried cherry pulp and its infusion as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.12022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen. En traditionel fødevare fra et tredjeland er en ny fødevare som defineret i artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2015/2283.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 fastsættes administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande.

(3) I medfør af artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283 blev der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 fastsat en EU-liste over godkendte nye fødevarer.

(4) I henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen træffe beslutning om godkendelse og markedsføring i Unionen af en traditionel fødevare fra et tredjeland.

(5) Den 6. maj 2020 indgav virksomheden Societé de Produits Nestlé SA (»ansøgeren«) en anmeldelse til Kommissionen om, at den havde til hensigt at markedsføre tørret bærpulp og urtete heraf af Coffea arabica L. og Coffea canephora Pierre ex A. Froehner i Unionen som en traditionel fødevare fra et tredjeland, jf. artikel 14 i forordning (EU) 2015/2283. Ansøgeren anmodede om, at tørret bærpulp og urtete heraf af Coffea arabica L. og Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kan anvendes som ingrediens i urtete (herunder drikkevarer, der er klar til drikke) og aromatiserede drikkevarer bestemt til den brede befolkning.

(6) Den 13. november 2020 indgav virksomheden Luigi Lavazza SpA (»ansøgeren«) en anmeldelse til Kommissionen om, at den havde til hensigt at markedsføre tørret bærpulp og urtete heraf af Coffea arabica L. og Coffea canephora Pierre ex A. Froehner i Unionen som en traditionel fødevare fra et tredjeland, jf. artikel 14 i forordning (EU) 2015/2283. Ansøgeren anmodede om, at tørret bærpulp og urtete heraf af Coffea arabica L. og Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kan anvendes som ingrediens i urtete og aromatiserede drikkevarer bestemt til den brede befolkning.

(7) I henhold til artikel 7, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 anmodede Kommissionen ansøgerne om supplerende oplysninger vedrørende anmeldelsens gyldighed. Societé de Produits Nestlé SA fremsendte de ønskede oplysninger den 17. juli 2020, den 17. november 2020 og den 23. december 2020, mens Luigi Lavazza SpA fremsendte de ønskede oplysninger den 2. april 2021.

(8) De oplysninger, som ansøgerne har fremlagt, viser, at tørret bærpulp og urtete heraf af Coffea arabica L. og Coffea canephora Pierre ex A. Froehner har langvarig sikker anvendelse som fødevare i Yemen, Etiopien og Bolivia.

(9) I henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 fremsendte Kommissionen den 4. januar 2021 og den 6. april 2021 de gyldige anmeldelser til medlemsstaterne og til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«).

(10) Hverken medlemsstaterne eller autoriteten indgav begrundede sikkerhedsrelaterede indsigelser mod markedsføringen i Unionen af tørret bærpulp og urtete heraf af Coffea arabica L. og Coffea canephora Pierre ex A. Froehner til Kommissionen inden for den i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 fastsatte fire måneders periode.

(11) Den 27. maj 2021 offentliggjorde autoriteten rapporten med titlen »Technical Report on the notification of the coffee cherry pulp from Coffea arabica L. and Coffea canephora Pierre ex A.Froehner as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283«, baseret på anmeldelsen fra Société de Produits Nestlé SA.

(12) Den 2. september 2021 offentliggjorde autoriteten rapporten med titlen »Technical Report on the notification of dried cherry pulp from Coffea arabica L. and Coffea canephora Pierre ex A.Froehner as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283«, baseret på anmeldelsen fra Luigi Lavazza SpA.

(13) I disse rapporter konkluderede autoriteten, at de tilgængelige data om sammensætningen af og baggrunden for den foreslåede anvendelse af tørret bærpulp og urtete heraf af Coffea arabica L. og Coffea canephora Pierre ex A. Froehner ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(14) Kommissionen bør derfor tillade markedsføring i Unionen af tørret bærpulp og urtete heraf af Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som en traditionel fødevare fra et tredjeland og ajourføre EU-listen over godkendte nye fødevarer i overensstemmelse hermed.

(15) Autoriteten bemærkede i sin udtalelse, at det ikke anbefales børn eller gravide eller ammende kvinder at indtage drikkevarer, der indeholder koffein, hvis koffeinindholdet overstiger 150 mg/l, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011. Hvis det produkt, der indeholder den nye fødevare, indeholder mere end 150 mg/l koffein, bør det derfor mærkes for at informere forbrugerne korrekt om koffeinindholdet og om, at produktet ikke anbefales til børn, gravide og ammende kvinder.

(16) Kaffebærpulp, der markedsføres som sådan til tilberedning af urtete, bør mærkes for at informere forbrugerne ordentligt om tilberedningen af produktet.

(17) Gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2022
Anvendelsesdato i EU
03.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet