Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1634 av 4. november 2020 om tillatelse til å bringe sukker fra fruktmasse av kakao (Theobroma cacao L.) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1634 of 4 November 2020 authorising the placing on the market of sugars obtained from cocoa (Theobroma cacao L.) pulp as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner sukkere fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat.

Fruktkjøtt fra kakao, og frisk/konsentrert juice fra denne er tidligere godkjent som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland. Konsentrert og renset sukkere fra fruktkjøtt er imidlertid ikke tradisjonelt brukt, og må godkjennes ved normal søknadsprosedyre (artikkel 10-prosedyren), slik det er gjort her.

EU-kommisjonen har vurdert at det ikke er nødvendig å be EFSA om en risikovurdering. Sukkerne som isoleres fra fruktkjøttet ved hjelp av tørking eller opprensing, er identisk med sukkerne som finnes naturlig i fruktkjøttet og består hovedsakelig av glukose og fruktose. Disse sukkerartene er brukt i lang tid uten risiko.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Det er ikke satt begrensninger for hvilke matvarekategorier ny mat-ingrediensen kan brukes i. Den lovbestemte betegnelsen er «sukkere fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)», «glukose fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)» eller «fruktose fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)», avhengig av hvilken form som brukes. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.11.2020
Anvendelsesdato i EU
25.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1634
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro