Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1686 av 8. oktober 2019 om godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1686 of 8 October 2019 authorising the extension of use of bovine milk basic whey protein isolate as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for basisk myseproteinisolat fra kumelk.

Basisk myseproteinisolat fra kumelk er tidligere godkjent som ny mat, og inngår i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Forordningen godkjenner bruk i næringsmidler til spesielle medisinske formål og kosttilskudd til spedbarn opp til 12 mnd. Det gis et merkekrav for kosttilskudd som skal sikre at spedbarn/barn/unge ikke inntar for høye mengder myseproteinisolat. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 14. mars 2019 med at myseproteiner er trygt ved de angitte bruksbetingelsene. Godkjenningen av utvidelse av bruksbetingelsene for basisk myseproteinisolat fra kumelk har grunnlag i uttalelsen fra EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.10.2019
Anvendelsesdato i EU
29.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2019
Anvendes fra i Norge
16.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1686
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro