Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1686 av 8. oktober 2019 om godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1686 of 8 October 2019 authorising the extension of use of bovine milk basic whey protein isolate as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.8.2019)

Sammendrag av innhold
Utkastet til rettsakt godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for basisk myseproteinisolat fra kumelk.

Basisk myseproteinisolat fra kumelk er tidligere godkjent som ny mat, og inngår i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Utkastet til forordning godkjenner bruk i næringsmidler til spesielle medisinske formål og kosttilskudd til spedbarn opp til 12 mnd. Det gis et merkekrav for kosttilskudd som skal sikre at spedbarn/barn/unge ikke inntar for høye mengder myseproteinisolat. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 14. mars 2019 med at myseproteiner er trygt ved de angitte bruksbetingelsene. Godkjenningen av utvidelse av bruksbetingelsene for basisk myseproteinisolat fra kumelk har grunnlag i uttalelsen fra EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.10.2019
Anvendelsesdato i EU
29.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet