Godkjenning av UV-behandlet bakegjær som ny mat: utvidelse av anvendelsen av og endring av spesifikasjonene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/196 av 11. februar 2022 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for og endring av spesifikasjonene for UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/196 of 11 February 2022 authorising an extension of use and the change of the specifications of UV-treated baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.3.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for UV-behandlet bakegjær, som tidligere er godkjent som ny mat og oppført i unionslisten. Ny mat-ingrediensen kan etter dette tilsettes i en rekke nye matvarekategorier til den generelle befolkningen, og i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, kornbasert barnemat og næringsmidler til spesielle medisinske formål.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkluderte i en risikovurdering vedtatt 28. april 2021 at utvidet bruk av ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser. Bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, kornbasert barnemat og næringsmidler til spesielle medisinske formål forutsetter at gjæren inaktiveres før tilsetning til disse matvarekategoriene. Dette er ikke nødvendig for de øvrige matvarekategoriene.

Ved rettsakten endres bruksbetingelsene for UV-behandlet bakegjær i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), slik at ny mat-ingrediensen kan tilsettes en rekke nye matvarekategorier. Spesifikasjonene for ny mat-ingrediensen i unionslistens tabell 2, endres også. Det angis her at gjæren må inaktiveres før bruk i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, kornbasert barnemat og næringsmidler til spesielle medisinske formål.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.02.2022
Anvendelsesdato i EU
06.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2022
Anvendes fra i Norge
03.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0196
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro