Godkjenning av visse fôrtilsetninger til fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 989/2012 av 25. oktober 2012 om godkjenningen av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (MULC 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Tricoderma reesei (MULC 49754) som fôrtilsetningsstoff til verpehøner og fjørfe av mindre økonomisk betydning både til slakt og verping (innehaver av godkjenningen Aveve NV)

Commission Implementing Regulation (EU) No 989/2012 of 25 October 2012 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MULC 49754) as a feed additive for laying hens and minor poultry species for fattening and laying (holder of authorisation Aveve NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler utvidet godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase. Det er tidligere er godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og avvent smågris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Nå er det søkt godkjent til bruk i fôr til verpehøner og fjørfe av mindre økonomsk betydning, både til slakt og verping. Enzympreparatet er framstilt ved hjelp av to ulike, genmodifiserte stammer av samme mikrorganisme.

Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt i bruk til det omsøkte formålet. Det er heller ikke foretatt endringer i preparatet siden første godkjenning. Preparatet har vist effekt ved å bedre utnyttelsen av fôret både i eggproduksjon og til slaktefjørfe. Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold av de to enzymene for at de skal ha ønsket effekt. Til verpehøner og andre verpefjørfe er den hhv 4 000 XU/kg og 900 BXU/kg fullfôr for hver av de to enzymene. For fjørfe til slakt er grensene hhv 3 000 XU/kg og 675 BXU/kg fullfôr. XU og BXU er måleenheter for enzymaktivitet. Enzymene skal tilsettes fôr med høgt innhold av stivelse og ikke-stivelsespolysakkarider. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien får tilgang på enda et enzympreparat, som har et bredt bruksområde. Det medfører at samme preparat kan brukes i flere fôrblandinger, og på den måten kan innkjøp og lagerhold av enzympreparater effektiviseres og kostnader spares. Hvorvidt fôrindustrien har tatt eller vil ta preparatet i bruk, avhenger av praktiske og økonomske forhold ved den enkelte virksomhet. Produseres det f. eks. ikke verpehønefôr på virksomheten, er heller ikke det nye bruksområdet interessant.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsyneter representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.10.2012
Anvendelsesdato i EU
15.11.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 1-4
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.04.2013
Anvendes fra i Norge
05.04.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0989
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro