Grenseverdier for rester av azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og valifenalat i eller på visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2023/129 av 18. januar 2023 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og valifenalat i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2023/129 of 18 January 2023 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, prosulfocarb, sedaxane and valifenalate in or on certain products

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer grenseverdier (MRL) for azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og valifenalat. Disse aktive stoffene er godkjente i EU og azoksystrobin og prosulfokarb er det også godkjent bruk i Norge.  Endringene i dette forslaget gjelder implementering av CODEX grenseverdier i EU regelverket og fastsettelse av nye grensevedier på bakgrunn av MRL søknader.

I 2021 vedtok Codex Alimentarius Commission (CAC) nye CODEX grenseverdier for azoxystrobin i guava og for valifenalat i løk, sjarlottløk, tomater og aubergine. EFSA konkluderte med at disse grenseverdiene er trygge for europeiske forbrukere og EU MRLene ble derfor endret på bakgrunn av disse CODEX grenseverdiene.

For azoxystrobin ble også vurdert en MRL søknad om endring av grenseverdier for rapsfrø/canola frø og linfrø. For prosulfokarb ble det søkt om endring av MRL for urter og spiselige blomster. For sedaxane ble der søkt om endring av MRL for poteter. For azoxystrobin i linfrø konkluderte EFSA med at dokumentasjon knyttet til MRL søknaden var utilstrekkelig for å kunne endre MRL og grenseverdien endres derfor ikke. For de øvrige grenseverdiene det var søkt om for azoxystrobin, prosulfocarb and sedaxane vurderte EFSA at grenseverdiene var støttet av dokumentasjon og disse ble derfor endret.

De nye grenseverdiene gjelder allerede i EU og disse vil gjelde umiddelbart når denne forordningen fastsettes i Norge.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.01.2023
Anvendelsesdato i EU
08.02.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet