Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for sykloksydim m.fl.

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av sykloksydim, flonikamid, haloksyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og proheksadion i eller på visse produkter

(Draft) Commission Regulation amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cycloxydim, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola strain NRRL Y-27328 and prohexadione in or on certain products

Siste nytt

Innsigelse (veto) vedtatt av Europaparlamentet 17.9.2020

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for flonicamid, haloxyfop, mandestrobin og prohexadion i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005. Der er fastsat MRL'er for cycloxydim og mepiquat i del A i bilag III til nævnte forordning. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328, og stoffet er heller ikke opført i bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2) Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cycloxydim, på jordbær indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af den gældende MRL.

(3) For så vidt angår flonicamid er der indgivet en sådan ansøging for jordbær, brombær, hindbær, "andre små frugter og bær", "andre rod- og knoldgrøntsager", "hoved- og pluksalat og salatplanter" og bælgfrugter. For så vidt angår mepiquat er der indgivet en sådan ansøgning for bomuldsfrø. For så vidt angår prohexadion er der indgivet en sådan ansøgning for hørfrø, valmuefrø, solsikkefrø, rapsfrø, sennepsfrø og sæddodderfrø.

(4) Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet ansøgninger om importtolerancer for haloxyfop P, der i Australien anvendes på hørfrø, og for mandestrobin, der i Canada anvendes på jordbær og druer. Ansøgerne hævder, at de tilladte anvendelser af disse stoffer på de pågældende afgrøder i de pågældende lande fører til restkoncentrationer, der overskrider MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at højere MRL'er er nødvendige for at undgå handelshindringer med hensyn til import af afgrøderne.

(5) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningerne vurderet af de berørte medlemsstater, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") vurderede ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Autoriteten sendte udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde dem.

(7) For så vidt angår mepiquat anbefalede autoriteten at hæve MRL'erne for visse animalske produkter efter anvendelsen af stoffet på bomuldsfrø.

(8) Med hensyn til alle ansøgningerne konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Den tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(9) For så vidt angår Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 fremlagde autoriteten en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet . Autoriteten kunne i den sammenhæng ikke drage konklusioner for så vidt angår vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtagelse, da der manglede en række oplysninger, og da der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Disse yderligere overvejelser er afspejlet i vurderingsrapporten , hvori det blev konkluderet, at organismen ikke er patogen for mennesker, og at der ikke forventes at forekomme toksiner eller toksiske metabolitter i fødevarer efter anvendelsen af aktivstoffet. I betragtning af disse konklusioner mener Kommissionen, at Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 bør opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(10) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet