Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens forordning (EU) 2022/1406 av 3. august 2022 som endrer vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder øvre grenseverdier for restkonsentrasjon av methoxyfenozid, propoxur, spinosad og thiram i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/1406 of 3 August 2022 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for methoxyfenozide, propoxur, spinosad and thiram in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordning, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (»MRL'er«) af methoxyfenozid og spinosad. Der er i bilag II og — afhængigt af produktet — i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat MRL'er for propoxur og thiram.

(2) For så vidt angår methoxyfenozid offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) i forbindelse med proceduren for fornyelse af godkendelsen af dette aktivstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, en konklusion om peerevalueringen af risikovurderingen af aktivstoffet, hvori den nugældende grænseværdi for acceptabelt dagligt indtag (ADI) blev bekræftet og en lavere akut referencedosis (ARfD) blev fastsat.

(3) I overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005 anmodede Kommissionen autoriteten om at afgive en begrundet udtalelse med en vurdering af de risici, som de gældende MRL'er for methoxyfenozid kan udgøre for forbrugerne, i lyset af ovennævnte sænkede ARfD.

(4) Autoriteten påpegede i sin begrundede udtalelse, at der er uacceptable risici forbundet med de gældende MRL'er for appelsiner, grapefrugter, mandariner, pærer, ferskner, æbler, tomater og broccoli. Medlemsstaterne blev hørt og blev anmodet om at indberette potentielle reserveløsninger inden for god landbrugspraksis, som ikke medfører en uacceptabel risiko for forbrugerne. Medlemsstaterne har kun angivet en sådan reserveløsning inden for god landbrugspraksis for tomater. Autoriteten foretog derefter en eksponeringsberegning, hvori den tog hensyn til restkoncentrationsdataene for reserveløsningen inden for god landbrugspraksis for tomater og til den skrælningsfaktor for citrusfrugter, som var blevet fastsat i forbindelse med peerevalueringen af stoffet. Ikke desto mindre anførte autoriteten, at de gældende MRL'er for citrusfrugter (appelsiner, grapefrugter, mandariner m.fl.) er sikre, når den skrælningsfaktor, der var blevet fastsat i forbindelse med peerevalueringen, anvendes. For alle de andre omhandlede produkter bør MRL'erne fastsættes til den relevante bestemmelsesgrænseværdi (LOD).

(5) For så vidt angår propoxur anmodede Kommissionen, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005, autoriteten om at vurdere de toksikologiske egenskaber, udlede toksikologiske referenceværdier og evaluere de gældende MRL'er, da dette stof aldrig er blevet vurderet i EU, og resultaterne for nylig er blevet indberettet. I sin begrundede udtalelse (5) kunne autoriteten ikke udlede EU's toksikologiske referenceværdier for propoxur og kunne derfor ikke drage konklusioner om sikkerheden ved MRL'erne for forbrugerne. Autoriteten konkluderede, at der var behov for yderligere overvejelser fra de ansvarlige for risikostyringen. Ud fra et risikostyringsperspektiv og i betragtning af, at der ikke foreligger sådanne data, kan der for samtlige produkter ikke udelukkes en risiko for forbrugerne. Da anvendelsen af dette stof ikke længere er godkendt i Unionen, bør MRL'erne for stoffet i bilag V til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til LOD'en.

(6) For så vidt angår spinosad fremlagde autoriteten i forbindelse med proceduren for fornyelse af godkendelsen af dette aktivstof, jf. forordning (EF) nr. 1107/2009, en konklusion om peerevalueringen af risikovurderingen af aktivstoffet, hvori der for første gang blev fastsat en ARfD.

(7) I overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005 anmodede Kommissionen autoriteten om at vurdere de risici, som de gældende MRL'er for spinosad kan udgøre for forbrugerne i lyset af den nyligt fastsatte ARfD.

(8) Autoriteten påpegede i sin begrundede udtalelse risici for forbrugerne for sød peberfrugt, havesalat, bredbladet endivie, spinat, bladbeder og julesalat/alm. cikorie. Medlemsstaterne blev hørt og blev anmodet om at indberette potentielle reserveløsninger inden for god landbrugspraksis, som ikke medfører en uacceptabel risiko for forbrugerne. Medlemsstaterne angav reserveløsninger inden for god landbrugspraksis for alle de omhandlede produkter. Autoriteten anbefalede derfor at sænke MRL'erne for disse produkter. MRL'erne for de pågældende produkter bør fastsættes til det niveau, autoriteten har angivet.

(9) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for thiram. Thiram er ikke længere godkendt i Unionen, og alle godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof, er blevet tilbagekaldt. I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 14, stk. 1, litra a), bør MRL'erne for thiram i bilag II og del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 derfor udgå. Autoriteten vurderede ligeledes de gældende importtolerancer for thiram, men eftersom der ikke foreligger toksikologiske data for metabolitten M1, kunne autoriteten ikke færdiggøre vurderingen af risikoen for forbrugerne og konkluderede, at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Ud fra et risikostyringsperspektiv, i betragtning af, at der ikke foreligger sådanne data, og under hensyntagen til årsagerne til, at godkendelsen af thiram ikke blev fornyet, kan der for samtlige produkter ikke udelukkes en risiko for forbrugerne, og MRL'erne bør i bilag V til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til LOD'en.

(10) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke LOD eller til standard-MRL'en, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse LOD'er. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke LOD'er for visse varer.

(12) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(13) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(14) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(15) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(16) Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.08.2022
Anvendelsesdato i EU
07.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet